Банките внесоха 263 мн. лева във Фонда за гарантиране на влоговете

Общо набраните средства достигат 2,1 милиарда лева

Всички банки преведоха дължимите годишни премийни вноски във Фонда за гарантиране на влоговете в банките (ФГВБ), съобщиха от институцията.

Съгласно Закона за гарантиране на влоговете в банките институциите — членове във ФГВБ, следва до 31 март на текущата година да превеждат премийни вноски във Фонда в размер на 0.5 на сто от общия размер на влоговата база за предходната година, определена на среднодневна основа. Влоговата база в чуждестранна валута се преизчислява в левове по курса на БНБ за съответния ден. Банка, неплатила вноската си в определения от закона срок, дължи на ФГВБ законовоопределена лихва за забава.

Клоновете на банки от ЕС са освободени от плащане на вноски, както и клоновете на банки от трети страни, в които влоговете са гарантирани от системата в страната по седалището на банката при равностоен размер и обхват на покритието. Алфа банка — клон България, БНП Париба С.А. — клон София, ИНГ Банк Н.В. — клон София, Ишбанк АГ — клон София и Ситибанк Европа АД — клон България не участват в българската система за гарантиране на влоговете. Тези клонове съответно не плащат премийни вноски към ФГВБ, тъй като по силата на европейските изисквания защитата на депозитите се осъществява от системата в страната на банката майка.

„Годишните премийни вноски за 2014 г. на банките членове са в размер на 263.4 млн. лв. След превеждането им средствата на Фонда възлизат на 2 млрд. и 104 млн. лв. Това нарежда ФГВБ сред най-добре капитализираните фондове съгласно утвърдените международни стандарти,“ заяви г-н Росен Николов, председател на Управителния съвет на ФГВБ.

Натрупаните във Фонда средства са предназначени за изплащане на гарантирания размер на влоговете на граждани и фирми в случай на банков фалит. Размерът на гаранцията по влоговете е 196 000 лв. на едно лице в една банка, като са гарантирани влоговете на физически и юридически лица в левове и в чуждестранна валута. Като гарантира средствата на вложителите в банките, ФГВБ съдейства за поддържане на стабилността и доверието в банковата система.

Коментари: 0