България и Австрия сключиха втора сделка за мръсен въздух

Приходите ще бъдат използвани главно за "зелени" проекти за енергийна ефективност и за инсталации на биомаса и биогаз

България сключи втори договор с Австрия за продажба на Предписани емисионни единици (ПЕЕ) в рамките на първата в България Национална схема за зелени инвестиции.

Приходите от сделката ще бъдат използвани главно за финансиране на проекти за енергийна ефективност на български училища и детски градини, както и за подпомагане на инсталации на биомаса, биогаз и други видове възобновяема енергия. Всички мерки ще доведат до значително намаляване на емисиите на парникови газове в атмосферата.

Реализацията на проектите ще осигури социални, икономически и екологични ползи – подобряване на качеството на живот чрез създаване на по-добри условия за отопление на учениците, спестяване на разходи, по-високо ниво на заетост на местно ниво и по-здравословна околна среда.

Договорът е резултат от ползотворни и градивни преговори между Министерството на околната среда и водите на Република България и Република Австрия. Сключената сделка ще окаже положително влияние за увеличаване на австрийските инвестиции в България и за укрепване на двустранните отношения.

Министърът на околната среда и водите Нона Караджова посочи, че целта за създаване и поддържане на прозрачна и надеждна Схема за зелени инвестиции е постигната. Сключването на две сделки със спестени емисии на въглероден диоксид  с Австрия , показва надежност и наличие на екопроекти, които са одобрени от купувача. Това ще ускори продажбата и на останалите емисионни единици, които притежава България. Притежаваните от държавата ни квоти, които могат да се търгуват по Схемата за зелени инвестиции бяха за не по-малко от 500 млн. лева. Цената на сключената сделка с Австрия не може да бъде оповестена.

Коментари: 0