Летище София събира разделно отпадъците

Смени прозорци и обезшуми жилищни, стопански сгради и училища близо до пистата

308 ~ 3 мин. четене
Автор: Таня Киркова

Летище София изпълни Програмата си за обезшумяване на района в близост до пистата за излитане и кацане и въвеждане на Система за мониторинг, проследяване на шумовите характеристики на околната среда, съобщиха за www.economymagazine.bg.

Като един от най-значимите за страната транспортни възли, „Летище София” ЕАД се стреми към подобряване на дейността по предлагане на летищни услуги, не само с цел постигане на по-високи икономически резултати, а и заради грижата за опазване на околната среда, обясниха от компанията.

Като част от ИСУКОС /Интегрирана система за управление на качеството и околната среда (ИСУКОС), регламентирана от международните стандарти ISO 9001:2008 и ISO 14001:2004./Летище София непрекъснатото оптимизира управлението на отпадъците, генерирани от различните летищни дейности. Компанията се стреми към  подобряване на ефективността на използване на ресурсите, стимулира инвестициите за подобряване управлението на дейностите с отпадъци. Целта е да се постигне намаляване на общото количеството образувани отпадъци, като се повиши дела на тези, които могат да се рециклират или оползотворят, да се намали до минимум вредното въздействие на отпадъците върху околната среда.
Наред с грижата за околната среда, намаляването на количеството отпадъци ще има и положителен икономически ефект – ще бъдат намалени годишните разходи за депонирането им.

За постигане на тази цел „Летище София” ЕАД осигури договорни отношения със специализирани фирми за събиране, изкупуване и транспортиране на различни видове отпадъци, образувани в резултат от дейностите на летището: отпадъчна офис хартия, използвани тонер касети, различни видове батерии, излезли от употреба гуми, опасни отпадъци, като изгорели луминесцентни лампи, отработени моторни и смазочни масла, маслени филтри, замърсен абсорбент за третиране на разливи от нефтопродукти, замърсени с опасни вещества опаковки и др.
Като допълнение към това през март 2012 г. в обществените зони на Терминал 2 бяха поставени кошчета за разделно събиране на отпадъчни опаковки от хартия, пластмаса и метал, предназначени за използване от пътниците, посрещачите и изпращачите, служителите на летището и наемателите на търговски площи. Сключен е договор с „Булекопак” АД за извозване и последващо оползотворяване на разделно събираните отпадъци от опаковки.
 
Организацията на работата на дружеството цели изпълнението на всички летищни дейности по начин, съответстващ на нормативните изисквания за опазване на околната среда. Следят се новостите в областта на летищните технологии и се планира прилагането им за по-рационално използване на ресурсите и намаляване на отрицателното екологично въздействие.

Работата по въвеждане на системата управляване на качеството на околната среда започва в края на август 2011 г. и на 29.05.2012 г. дружеството получи сертификатите по двата стандарта: Сертификат № 25596/12/S за съответствие със стандарт ISO 9001:2008 и Сертификат № EMS-3803/S за съответствие със стандарт ISO 14001:2004. Сертификатите са с валидност до 28.05.2015 г.

Въвеждането и сертифицирането на ИСУКОС е стъпка напред в организационното и функционалното развитие на дружеството. То гарантира подобряване на цялостната дейност и осъществяването й с грижа за опазване на околната среда, чрез прецизиране на задълженията и отговорностите и надлежно документиране на всички процеси.

Периодичните вътрешни и външни одити на системата ще позволят проследяемост на качеството на изпълнение на дейностите. Те ще бъдат база за развитие на системата, чрез установяване на необходимостта от въвеждане на изменения и допълнения към нея.

Освен опазването на околната среда от замърсяване, „Летище София” ЕАД се стреми да я облагороди и поддържа в добър естетичен вид. За тази цел след ремонта на Терминал 1 през 2000 г. и приключване на строителството на Терминал 2 на пространствата пред тях бяха оформени озеленени площи и бе внесена декоративна растителност.
За успешно цялостно приключване на проекта за развитие и разширение на Летище София и в изпълнение на препоръките за намаляване на възможното му отрицателно въздействие върху околната среда, бяха изпълнени рекултивация и озеленяване на бившата кариера за инертни материали „Стари силози” източно от сградата на Терминал 2. Склоновете й и брега на езерото, което се е образувало вследствие добива на инертни материали, бяха укрепени и беше оформено парково пространство с алеи за разходка и зони за отдих, беше внесена подходяща растителност и бяха изградени различни архитектурни форми (амфитеатър, площадки за наблюдение около езерото). Така паркът стана не само привлекателно място за отмора и разходка, но и интригуващ терен за провеждане на различни музикални събития с международно участие – Park Live, Loud Festival.

Подкрепи Economic.bg