"ТЕРЕМ" ЕАД търси обслужваща банка

Покана за участие в конкурс за избор на обслужваща банка на "ТЕРЕМ” ЕАД

4031 ~ 3 мин. четене

П О К А Н А

за участие в конкурс за избор на обслужваща банка на

ТЕРЕМ”ЕАД

 

На основание чл. 13б (1) от параграф 1 на Постановление № 127 от 27 май 2013г. на Министерски съвет за допълнение на Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала, бр. 49/04.06.2013г.“ТЕРЕМ” ЕАД приема оферти за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги, с оглед сключване на пет договора за банково обслужване.

Офертите за участие в конкурса за избор на обслужващи банки на “ТЕРЕМ” ЕАД е необходимо да съдържат:

 

1.Видове и характеристики на финансовите услуги.

 

1.1.Свободни парични средства – депозити, разполагаеми средства, които е възможно да бъдат пласирани по депозитни или други банкови сметки;

1.2.Платежни и свързани услуги, в т.ч. управление на разплащателни и други сметки, инкасо и др.

1.3.Финансиране – оборотни, инвестиционни и други кредити, гаранции и др.

 

2. Критерии и подходи за формиране и присвояване на оценка.

 

2.1.Критерият за оценка на офертите е икономически най-изгодната оферта.

2.2.Икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на комплекса оценка на офертата съгласно два вида показатели – неколичествени и количествени, с фиксирани относителни тегла, както следва:

2.2.1.Неколичествени показатели с обща относителна тежест в крайната оценка в размер 40 на сто:

а) надеждност на платформа за интернет банкиране - 20 точки

б) срок за обслужване на плащанията - 30 точки,

в) развитие на клонова мрежа - 30 точки

г) кореспондентски отношения - 20 точки

 

2.2.2. Количествени показатели с обща относителна тежест в крайната оценка в размер 60 на сто.

а) За групата финансови услуги „Свободни парични средства – депозити” – предложени лихвени условия (лихвен %, такси, комисионни и др.), срочност, обем, валута, условия при предсрочно прекратяване и др.- 40 точки

б) преференциални условия за продажба на валута - 20 точки

в) За групата финансови услуги „Платежни и свързани услуги” – такси и комисионни при осъществяването на различните разплащания (местни и международни, теглене, внасяне), лихвени условия и др. -  20 точки

г) Предоставяне преференциални условия на кредити/овърдрафт на служители - 20 точки

2.3. При избор на кредитна или финансова институция за предоставяне на финансовите услуги, посочени в точка 1, се прилагат показателите и относителната им тежест, посочени в точка 2.2.

Крайната оценка – КО и класирането на кандидатите ще се извърши при спазване на следната формула:

         

          КО = НП х 0.4 + КП х 0.6

          3. Избор на изпълнител и подаване на оферти

3.1 При избор на изпълнител на финансови услуги се спазват принципите: публичност, прозрачност, свободна и лоялна конкуренция, недопускане на дискриминация, равнопоставеност и пропорционалност.

3.2. Изборът на кредитна или финансова институция се извършва на базата на представени оферти от най-малко шест институции.

3.3. За тази цел възложителят публикува поканата да оферти на итернет страницата на

- „ТЕРЕМ” ЕАД;

- Министерство на отбраната;

- Специализирана интернет медиа – Economic.bg.

          4. Правила за концентрация.

“ТЕРЕМ” ЕАД попада в приложното поле на правила за концентрация, определени в т.3.2.-3.5 на Правилата за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитни или финансови институции.

Оферти за участие в конкурс за избор на обслужваща банка на “ТЕРЕМ”ЕАД се подават на адрес – гр.София, ж.к.”ЛЕВСКИ Г” бл.40

Офертите се подават в запечатан непрозрачен плик.

Краен срок за подаване на офертите – 10 работни дни от публикуването на обявата до 16:00 часа.

При неявяване на необходимия брой кандидати ще се проведе повторен конкурс.

 

Телефон за контакти:

02 8062776

02 8062743

Електронен адрес :[email protected]

Подкрепи Economic.bg