България усвоява двойно по-бързо европейските средства

За първите три години на новия програмен период са изплатени 7% от предвидените средства за седемте години

България усвоява двойно по-бързо европейските средства
408 ~ 2 мин. четене
България бележи съществен напредък в усвояването на средствата от програмния период 2014-2020 г. Това заяви заместник министър-председателят по европейските фондове Малина Крумова на проведеното второ заседание на Комитета за наблюдение на Споразумението за партньорство. Нейните данни показват, че към края на 2016 г. (три години след старта на новия програмен период) са договорени 30% от бюджета на всички достъпни програми, а изплатените средства са 7%.

За сравнение, към края на 2009 г. (три години след старта на стария програмен период) са били договорени 14% от ресурса, а изплатените средства – 2.62%.

„През 2016 година реално приключи отчитането на физическото и финансовото изпълнение на програмите през програмен период 2007-2013. Успоредно с това през изминалата година с ускорени темпове се работеше и по създаването на нови законосъобразни системи за управление и контрол и по оценката на проектни предложения и договаряне на отпуснатия финансов ресурс за програмен период 2014-2020 г.“, коментира Малина Крумова.

 „През този програмен период усилията на УО и ЦКЗ са насочени към прилагането на интегриран подход за решаването на общи предизвикателства по политиките, които се съфинансират от ЕСИФ. Основен акцент поставяме на финансиранете на интегрирани проектии прилагането на многофондово Водено от общността местно развитие. През 2016 г. се осъществи първия прием на многофондови стратегии за ВОМР. В резултат имаме одобрени 40 стратегии, от които 19 многофондови, финансирани освен от ПРСР и от ОПРЧР, ОПИК и ОПОС“, подчерта Малина Крумова.

Членовете на Комитета се запознаха с ефектите от изпълнението на програмите за периода 2014-2016 г. на база макроикономическия модел СИБИЛА 2.0 за оценка на въздействието на инвестициите, реализирани със средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове. Бе обърнато внимание на развитието на правната рамка за управление на ЕСИФ. 2016 г. е първата година от реалното приложение на Закона за управление на средствата от ЕСИФ като основна мярка за подобряване на процесите, създаване на предсказуема среда, оптимизиране на системата за управление и повишаване на нейната ефективност и ефикасност.
Подкрепи Economic.bg