България вече е в „чакалнята“ на еврозоната

Запазва се валутният борд

България вече е в „чакалнята“ на еврозоната
България влезе във Валутно-курсовия механизъм (ERM II), т.н. „чакалня“ на еврозоната, съобщи официално Европейската централна банка. Това се случва, като се запазва валутният бор и сегашния фиксиран курс на българския лев на 1.95583 за 1 евро. 

По искане на българските власти финансовите министри на държавите членки от еврозоната, президентът на Европейската централна банка (ЕЦБ) и финансовите министри и управителите на централните банки на Дания и България решиха единодушно да включат българския лев във Валутен механизъм II (ERМ II). В процеса на вземане на това решение бе включена Европейската комисия и бяха проведени консултации с Икономическия и финансов комитет, съобщава ЕЦБ.

Страната ни влиза в ERM II заедно с Хърватия, като това бележи първото разширяване на еврозоната след присъединяването на Литва през 2015 г. 

Решението на страните по Валутния механизъм II представлява важен момент в усилията на България и Хърватия да се присъединят към еврозоната. Двете държави членки трябва сега да участват в механизма без голямо напрежение, и по-специално без да девалвират централния курс на своята валута спрямо еврото по своя собствена инициатива, в продължение на най-малко две години, преди да могат да отговорят на изискванията за въвеждане на еврото. Комисията ще продължи да насърчава и подкрепя усилията на българските и хърватските органи за завършване на процеса на присъединяване към еврозоната.

Участието във валутния механизъм II ще спомогне за укрепване на устойчивостта на българската и хърватската икономика. То ще помогне на двете страни да поставят стабилността в основата на своите политики, ще насърчи тяхното сближаване и в крайна сметка ще им помогне в усилията им да въведат еврото.

България и Хърватия поеха редица ангажименти в областта на политиката, предназначени да осигурят безпроблемното им преминаване към валутния механизъм II и участие в него. Страните по валутния механизъм II възложиха на Комисията и на Европейската централна банка (ЕЦБ) да наблюдават ефективното изпълнение на тези ангажименти в рамките на съответните си области на компетентност. Въз основа на тези оценки страните по валутния механизъм II включват българския лев и хърватската куна в този механизъм.

Комисията проследи изпълнението на ангажиментите на България в следните области на политиката:

  • надзора на небанковия финансов сектор, 
  • рамката за несъстоятелността, 
  • рамката за борбата с изпирането на пари, 
  • управлението на държавните предприятия.
Комисията прецени, че тези четири ангажимента са били ефективно изпълнени от българските органи. Тя представи тази своя положителна оценка на страните по валутния механизъм II.
Коментари: 0