Безработицата през април продължава да пада

Безработните са с 19 147 по-малко спрямо март

Безработицата през април продължава да пада

Безработицата през април продължава да пада и стигна до 9.3%, което е с 0.60 процентни пункта по-малко спрямо март. В сравнение с април 2015 г. равнището на безработица остава значително по-ниско – с 1.4 процентни пункта.


Безработицата през април продължава да пада и стигна до 9.3%, което е с 0.60 процентни пункта по-малко спрямо март. В сравнение с април 2015 г. равнището на безработица остава значително по-ниско – с 1.4 процентни пункта.

Броят на регистрираните безработни лица в бюрата по труда е 305 162 лица, което е с 19 147 души по-малко спрямо предходния месец. На годишна база, в сравнение с април 2015 г., безработните са значително по-малко – с 45 156 души.

През април 2016 г. на работа са постъпили общо 27 264 безработни лица. Увеличава се броят на започналите работа на първичния пазар и на тези по програми и мерки, финансирани от държавния бюджет.

24 356 безработни лица са започнали работа на първичния пазар. Те се увеличават в сравнение с март с 2 794 лица. Спрямо април 2015 г. постъпилите на работа на първичния пазар се увеличават с 2 310 лица.

В субсидирана заетост през април 2016 г. са включени 2 908 лица, което представлява намаление с 3 593 лица спрямо предходния месец и с 2 148 лица на годишна база. По схеми на ОП РЧР на работа са постъпили 2 344 безработни лица, по програми за заетост – 301 лица, а по насърчителни мерки от ЗНЗ – 263 лица.

Търсенето на работна сила на първичния пазар в бюрата по труда продължава да нараства. През април 2016 г. в бюрата по труда са заявени общо 23 044 работни места на първичния пазар, като най-много са заявените от сектори хотелиерство и ресторантьорство (5 658 места), преработваща промишленост (5 504 места), търговия (3 118 места), държавно управление (1 482 места), селско, горско и рибно стопанство (1 432 места), административни и спомагателни дейности (1 034 места), строителство (934 места), транспорт (842 места), операции с недвижими имоти (732 места), финансови и застрахователни дейности (254 места) и др. В сравнение с април 2015 г. броят на местата се увеличава с 2 373.

По програми за заетост в бюрата по труда са заявени 291 работни места, а по схеми на ОП РЧР –  3 276 работни места. По мерки за заетост от ЗНЗ през април са обявени процедури за предоставяне на 634 субсидирани работни места.

Броят на регистрираните безработни лица в бюрата по труда е 305 162 лица, което е с 19 147 души по-малко спрямо предходния месец. На годишна база, в сравнение с април 2015 г., безработните са значително по-малко – с 45 156 души.

През април 2016 г. на работа са постъпили общо 27 264 безработни лица. Увеличава се броят на започналите работа на първичния пазар и на тези по програми и мерки, финансирани от държавния бюджет.

24 356 безработни лица са започнали работа на първичния пазар. Те се увеличават в сравнение с март с 2 794 лица. Спрямо април 2015 г. постъпилите на работа на първичния пазар се увеличават с 2 310 лица.

В субсидирана заетост през април 2016 г. са включени 2 908 лица, което представлява намаление с 3 593 лица спрямо предходния месец и с 2 148 лица на годишна база. По схеми на ОП РЧР на работа са постъпили 2 344 безработни лица, по програми за заетост – 301 лица, а по насърчителни мерки от ЗНЗ – 263 лица.

Търсенето на работна сила на първичния пазар в бюрата по труда продължава да нараства. През април 2016 г. в бюрата по труда са заявени общо 23 044 работни места на първичния пазар, като най-много са заявените от сектори хотелиерство и ресторантьорство (5 658 места), преработваща промишленост (5 504 места), търговия (3 118 места), държавно управление (1 482 места), селско, горско и рибно стопанство (1 432 места), административни и спомагателни дейности (1 034 места), строителство (934 места), транспорт (842 места), операции с недвижими имоти (732 места), финансови и застрахователни дейности (254 места) и др. В сравнение с април 2015 г. броят на местата се увеличава с 2 373.

По програми за заетост в бюрата по труда са заявени 291 работни места, а по схеми на ОП РЧР –  3 276 работни места. По мерки за заетост от ЗНЗ през април са обявени процедури за предоставяне на 634 субсидирани работни места.

Коментари: 0