България харчи много европари за земеделие, но то не е конкурентно

Производството на плодове и зеленчуци в България не успява да задоволи голяма част от вътрешното търсене

България харчи много европари за земеделие, но то не е конкурентно

Снимка: Pixabay

Българските производители на плодове и зеленчуци са добре подпомогнати по програмите с европейски средства, но земеделието ни не е конкурентно спрямо другите страни. Това е основният извод от доклада на анализаторите от „ИнтелиАгро“, озаглавен „Производството на плодове и зеленчуци в България – сравнителен анализ между два програмни периода“.

Европари има

Размерът на директното подпомагане за българските производители на плодове и зеленчуци през 2014-2020 г. се изравнява и дори надминава равнището на подпомагане в основни производители в ЕС. Сравнение на подпомагането в сектор „плодове и зеленчуци“ е направено между България и Чехия, Унгария, Полша, Словакия, Италия, Франция, Испания, Гърция и Румъния. Взети са предвид средните ставки на единица площ по СЕПП и ЗДП, както и обвързаното с производството подпомагане.

Направен е преглед на средната производителност в стопанствата между България и ключови конкуренти, който дава основания да се заключи, че българското производство не е конкурентно на основните страни износителки от ЕС и региона (като Турция и Сърбия).

Проблеми

Основен проблем пред родното производство се явява ниската производителност в стопанствата. Нетната добавена стойност на единица площ и на единица вложен труд показва технологичната изостаналост спрямо конкурентните държави.

Зеленчукопроизводството има нужда от окрупняване и значителни инвестиции в технологии, за да подобри конкурентоспособността. В производството на плодове България изостава по отношение интензификацията особено спрямо съседните Румъния и Сърбия. За увеличаване на добавената стойност трябва да се залага повече на пресен пазар и по-малко на преработка.

 Основните изводи са следните:

  • Производството на плодове и зеленчуци в България не успява да задоволи вътрешното търсене при 16 от 19 изследвани култури и през настоящия програмен период;
  • При девет от изследваните култури има влошаване на степента на задоволяване вътрешното търсене с национално производство спрямо предходния програмен период. При четири култури се наблюдава подобрение;
  • Тези резултати означават, че производството не расте с темповете на вътрешния пазар. При някои култури като пипер, зеле, праскови, ябълки изобщо не се наблюдава увеличение на производството между двата програмни периода.

Направените изводи следва да се интерпретират в светлината на допълнителното подпомагане, което получава сектор „плодове и зеленчуци“ през периода 2014-2020 г., когато за него се отделят по средно около 40 млн. евро на година допълнително, обвързано с производството подпомагане, което през 2007-2011 г. не е било налично. През настоящия програмен период секторът се е ползвал приоритетно с финансиране на инвестиционни проекти по Програмата за развитие на селските райони.

Заглавието е на редакцията на Economic.bg.

Коментари: 0