Български банки ще участват в спасяването на европейските

От 1 октомври страната ни се включва в Единния механизъм за преструктуриране, който ще наблюдава значимите финансови институции

Български банки ще участват в спасяването на европейските

Снимка: Economic.bg/Архив

Георги Желязков Автор: Георги Желязков

Считано от 1 октомври 2020 г., България се присъединява към Единния механизъм за преструктуриране, съобщава БНБ. Това е част от ангажимента на страната ни, поет при присъединяването към Единния надзорен механизъм (Банковия съюз), който пък беше задължителното условие за влизане в „чакалнята“ на еврозоната.

 

Целта на Единния механизъм за преструктуриране (ЕМП) е да осигури организирано преструктуриране на неплатежоспособните банки в еврозоната и Банковия съюз. В рамките на този механизъм се създава общ фонд за преструктуриране, финансиран от банковия сектор. Целта е да достигне 1% от размера на гарантираните депозити на всички лицензирани кредитни институции във всички участващи в банковия съюз държави членки, като предполагаемият му размер ще е около 55 млрд. евро.

Като национален орган за преструктуриране на държава членка, участваща в Банковия съюз, Българската народна банка ще има представител в Пленарната сесия и Разширената изпълнителна сесия на ЕСП с еднакви права и задължения като всички останали членове, включително право на глас.

С решение на Управителния съвет на БНБ Калин Христов - подуправител, ръководещ управление „Емисионно“, е определен за представител на Българската народна банка в Пленарната сесия и Разширената изпълнителна сесия на ЕСП.

Единният съвет за преструктуриране (ЕСП) ще поеме функцията на орган за преструктуриране на значимите кредитни институции и трансграничните групи по смисъла на Регламент (ЕС) № 806/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 юли 2014 г. за установяването на еднообразни правила и еднообразна процедура за преструктурирането на кредитни институции и някои инвестиционни посредници в рамките на Единния механизъм за преструктуриране и Единния фонд за преструктуриране и за изменение на Регламент (ЕС) № 1093/2010. ЕСП ще наблюдава също така процеса по планиране на преструктурирането на по-малките банки, така наречените по-малко значими институции.

Коментари: 0