Бюджетът на ЕС бе одобрен окончателно

За следващата година ще бъдат поети разходи на стойност 144.1 млрд. евро, или с 14% повече

Бюджетът на ЕС бе одобрен окончателно
Георги Желязков Автор: Георги Желязков
Съветът на ЕС и Европейския парламент одобриха окончателно днес бюджета на Европейския съюз за 2018 г. Общата одобрена сума е 160.1 млрд. евро, или с 0.2% над нивото от 2017 г. Тук обаче влизат всички поети правни ангажименти, които могат да бъдат подписани през дадена финансова година, но да не бъдат платени в целия размер. Плащанията, които задължително трябва да бъдат направени през 2018 г., са на стойност 144.7 млрд. евро и са с 14.1% над нивото от предходната година.

В мотивите е записано, че големите плащания за догодина са заради плащанията по новата оперативна програма (2014-2020 г.), които се очаква да се ускорят през 2018 г.

Съветът продължава да отдава особено значение на инвестициите в конкурентоспособност, работни места и растеж, като същевременно се съсредоточава върху области, които осигуряват добавена стойност за ЕС. Това се отразява в засилването на няколко програми по подфункция 1а (интелигентен и приобщаващ растеж) се казва в официалното съобщение на Съвета.

Бюджетът за 2018 г. отпуска 11.2 млрд. евро за програмата за научни изследвания и иновации "Хоризонт 2020", което представлява увеличение с 8.4% в сравнение с бюджета за 2017 г. Механизмът за свързване на Европа получава 2.7 млрд. евро, което е с 7.9% повече в сравнение с 2017 г. за финансиране на проекти в областта на транспорта, енергетиката и информационните и комуникационните технологии. Допълнителни средства се предоставят и за програмата COSME в подкрепа на малките и средни предприятия (МСП) - общо 354 млн. евро.

Подкрепата за младите хора остава друг ключов приоритет. По програмата "Еразъм +" са предвидени 2.3 млрд. евро, или с 12.1% повече от 2017 г. Инициативата за младежка заетост (YEI) получава 350 млн. евро за подпомагане и подобряване на възможностите на младите хора да си намерят работа. По време на преговорите по бюджета институциите на ЕС подчертаха необходимостта от ускоряване на изпълнението на YEI. Създаването на новия Европейски солидарен корпус, който предоставя възможности на младите хора да работят доброволно или да работят по проекти, които подпомагат общностите в Европа, също са отразени в бюджета.

За да се справят по-добре с предизвикателствата, свързани с миграцията и сигурността, агенциите в областта на сигурността и гражданството ще получат 940 млн. евро, което е с 8.9% повече, отколкото през 2017 г. Допълнителната подкрепа е насочена главно към укрепване на Европол, Евроюст и Европейската служба за подкрепа в областта на убежищата.

На разположение са повече средства за дейности в областта на околната среда и климата, в рамките на програмата LIFE, която получава 523 млн. евро, или с 5.9% повече в сравнение с 2017 г.

Предвид ситуацията в Турция по отношение на демокрацията, върховенството на закона, правата на човека и свободата на печата, предприсъединителните фондове са намалени със 105 млн. евро в сравнение с първоначалното предложение на Комисията, а други 70 млн. евро ще бъдат задържани, докато страната не представи " достатъчно измерими подобрения" в тези области.

Бюджетът на ЕС за 2018 г. също така укрепва стратегическия комуникационен капацитет на Европейската служба за външна дейност, която получава 0.8 млн. евро, за да може да засили борбата срещу дезинформацията.
Коментари: 0