Честността е основата на партньорството

Всеки договор е една отворена или затворена врата в бъдещето

Стоян Ставрев:

Честността е основата на партньорството
2075 ~ 7 мин. четене
Татяна Явашева Автор: Татяна Явашева

Стоян Ставрев е  управител и собственик на „Българска консултантска организация“ ЕООД. Компанията е лидер в предоставянето на услуги за публични  и частни организации с цел повишаване на техния институционален и производствен капацитет, а също в разработването на политики и управление на проекти, финансирани от eвропейските  фондове, националния бюджет и различни финансови институции. Стоян Ставрев е съпредседател на комитетите за европейски програми, проекти  и образование в КРИБ.

Г-н Ставрев, успя ли консултантският бизнес да намери своето място и да се превърне в онази брънка, без която бизнесът и институциите не могат?

Предоставянето на експертна помощ, както всяка друга услуга, има своето значение само ако е на необходимото ниво на задълбоченост и ако допринася за реализирането на идеята, за която се отнася.  Ролята на консултанта не се състои  само в това да гарантира проектът да отговаря на формалните изисквания на процедурата. В много по-голяма степен от него се очаква да придаде добавена стойност на първоначалната идея чрез доразвиването и надграждането й. Затова освен професионалните знания и умения се изисква и не малък житейски опит.

В какво е специализацията на „Българска консултантска организация”?

БКО ЕООД е компания, която работи в специфична ниша на консултантския бизнес – тя предоставя експертна техническа помощ на различни административни  структури и частни компании  за осъществяване на техните общи и специфични функции. През годините сме дали своя принос в програмирането и оценката на оперативни програми, в повишаване капацитета на администрациите на различни органи на изпълнителната и на съдебната власт, в процесите на планиране и програмиране на местно и регионално ниво. Подмогнахме и не малко бизнес начинания да бъдат реализирани успешно. Изградихме отношения на доверие с нашите възложители и работим по все по-значими и важни от стратегическа гледна точка договори.

Вие как влязохте в консултантския бизнес?

Една от причините заедно с нашия екип да успеем да изградим успешна компания, се дължи на факта, че притежавахме управленски и административен опит. Той е натрупан в годините, в които бяхме част от екипите, отговарящи за подготовката и присъединяване на страната ни към Европейския съюз. Поради това бе съвсем естествено да използвам експертизата и опита си и да продължа да работя това, от което разбирах най-добре, но вече в частния сектор. Оказа се много по-трудно, отколкото си представях в началото, но въпреки това успяхме да се наложим и да се задържим на пазара вече над 10 години. В момента имам самочувствието, че ние сме сред водещите консултантски компании в страната.

А как се задържахте?

С много работа и безсънни нощи на целия екип, но най-вече благодарение на доверието и на признанието от страна на нашите партньори за доброто изпълнение на поетите ангажименти.

В какво е силата ви като консултантска организация?

Силата ни е в упоритата работа и добрия екип, в креативността, в новия подход към всяка идея и всеки клиент. Благодарение на тях успяхме да спечелим добро име. Хората, с които работим, вярват в нас и знаят, че няма да ги подведем.

А вашата сила като бизнес лидер на тази организация в какво е?

Смятам, че силата на всеки, който трябва ежедневно да взима  решения, е в това да не се плаши от новите предизвикателства. В дързостта... За мен най-голямото признание идва, когато хората, с които работя, споделят, че ценят атмосферата, която заедно сме създали.

По едно време изглеждаше много примамливо да си консултант. Всеки понатрупал опит в дадена сфера, смяташе, че като консултант ще се радва на лесно изкарани пари. Но…

Тук отново опираме до това как си представяш своята роля. Дали само като експерт в предоставянето на формални консултации, или имаш за цел да дадеш нещо повече от това на партньора до себе си. В консултантския бизнес има много динамика, когато не предоставя шаблонни решения. Изискванията и нормативната рамка се сменят, както се сменят и нуждите и очакванията на клиентите. Променят се и общите условия и политиките на ЕС, както целите и инструментите, с които се те се постигат. Докато се запознаем с изискванията на един програмен период, практически започваме подготовката за следващия. В момента пред нас се изправя новото предизвикателство с изисквания и регламенти за програмен период 2021 – 2027. Той се характеризира с променен подход на финансиране. Фокусът все повече ще бъде върху финансовите инструменти като форма, осигуряваща мултиплициране на европейските пари, чрез привличане на собствен  капитал за инвестиции в жизнеспособни проекти.

Работите по европейските програми. Къде имате най-големи постижения?

За нас най-голямо признание е фактът, че съвместно с нашите партньори ОББ и Фонд ФЛАГ получихме доверието на Фонда на фондовете да управляваме средствата, определени по ОП „Региони в растеж“ за реализирането на проекти  за градско развитие и туризъм на територията на град София и цяла Южна България.

Средствата в размер на над 340 млн. лв. представляват заеми с вградени гаранции, насочени към широк кръг потенциални крайни получатели - общини и общински предприятия, частни фирми, публично-частни партньорства, физически лица и други. Призовавам бизнеса да се възползва от изгодните условия, които фондът предоставя. Така ще подпомогнем реализирането на повече проекти в полза на местните общности.

Това безспорно е успех. Каква възможност ви дава той?

Дава ни шанс да сме пионери сред консултантските компания и да натрупаме специфично ноу-хау в сферата на финансовите инструменти, които тепърва ще заемат все по-голям дял във финансирането от ЕС.

Има много предизвикателства пред вас. Кое ще откроите?

През последните две години предизвикателство е разработването на регионалните пред инвестиционни  проучвания, въз основа на които ще бъдат направени инвестиции, възлизащи на близо 400 млн. лева във водоснабдителните и канализационните системи на областите Варна, Русе, Добрич и Силистра. От изпълнението на този проект зависи подобряването на качеството на живот на жителите на голяма част от Североизточна България и постигането на целите на ОП „Околна среда“. Убедени сме, че съвместно с екипите на МРРБ и МОСВ ще успеем да преодолеем всички предизвикателства, пред които се изправяме.

Можете ли да обобщите какъв е профилът на кандидата за еврофинансиране, който става бенефициент и успешно изпълнява проекти?

Успешен е онзи кандидат, който е добре информиран за възможностите, които му предоставят програмите. Само тогава той може да направи целенасочен и мотивиран избор, да определи какво иска да постигне и да има увереност в успеха на проекта си.

Каква е ролята на консултанта в този момент?

Консултантът трябва да дава на клиента си точна информация. Дори когато това може да го разколебае в решението му да подаде проектно предложение. В бизнеса аргументираният отговор  „не“ се оценява много високо от хората, които държат на фактора „Време”.

Разбрахте ли какъв е профилът на успешния консултант, когото бизнесът цени?

Смятам, че бизнесът цени честния подход при общуването между партньорите. Никой не може да остане на пазара  ако не е коректен към своите клиенти. Едва след това идва професионализмът на екипа.

Кой е принципът, който спазвате в консултантския бизнес?

Да изпълним задълженията, които сме поели, по начина, по който сме се разбрали с клиента, и двете  страни да останем доволни от съвместната ни работа. Многократно съм се убедил, че няма „малки“ договори“. Всеки договор е една отворена или затворена  врата в бъдещето.

Какво според вас може да се подобри в работата на българската администрация по отношение на европейските проекти? Къде все още има „камъчета в обувката”?

Българската администрация измина дълъг път и натрупа значителен опит по отношение на европейските проекти. Според мен тя страда от същата липса на самочувствие, от която страда и цялото ни общество. Струва ми се, че повече самоуважение ще бъде от голяма полза при отстояването на позициите на България. Да не забравяме, че сме пълноправен член на ЕС с всички права, която тази позиция ни дава.

Образование, обучение – много се говори по тази тема. Кой е акцентът, върху който вие ще сложите ударение?

Този въпрос е особено важен за българското общество. Образованието може да задържи децата ни в България и да подобри показателите на икономиката. В същото време без полагането от страна на работодателите на целенасочени усилия да се надградят университетските знания в работни умение в хода на работния процес, и без желанието на младите хора да се учат и без да се стига до другата крайност – да приемат дипломата от чужбина като единствено условие за кариерно развитие, няма как да се повиши конкурентността на българската икономика.

КРИБ и сп. „Икономика” неведнъж оцениха вашата работа в конкурса „Мистър и Мисис Икономика”. С какво тези отличия са важни?

Те са признание за професионализма на нашия екип и са доказателство, че експертното мнение  също има своята значителна стойност. Благодаря на колегите от УС на КРИБ и на сп. „Икономика“, че видяха смисъл в това да има категория „Консултантски/ бизнес услуги“ в рамките на конкурса.

Предприемачите също мечтаят. Споделете някоя от вашите мечти…

Мечтая да положим основата на работеща структура за изпълнението на дейности в сферата на образованието и културата. Искрено се радвам на хората, които създадоха добри училищни модели. Очаквам бъдещето да ни донесе именно такива предизвикателства.

Тази година сп. „Икономика” става на 30 години. Какво ще му пожелаете?

Пожелавам на целия екип да остане „на гребена на вълната“, да продължавате да   представяте обективно мнение въз основа на факти, които не може да бъдат изопачавани. Всичко това ще е в подкрепа на българския бизнес.

Живеете на високи обороти. Как си почивате?

Като общувам с децата си. А напоследък съм все по-често в планината.

Пъстър свят, много възможности за преживявания и развлечения… Кое отвъд работата ви радва?

Радва ме свободата, с която децата ни изказват своето мнение и своята вяра, че бъдещето ще ни донесе само хубави моменти. Образованите и ценящите културните традиции хора са тези, които следва да водят нацията ни напред.

Вашето хоби?

Пътуването и откриването на нови места и непознати хора ме зареждат. Но ако има интересна книга в ръката ми, няма нужда да пътувам. Много пътешествия се случват само в съзнанието на човека, нали?

Едно изречение, което ще обобщи вашите очаквания за близкото бъдеще…

Предстоят ни много нови възможности и успехът ни като общество зависи от това дали ще се възползваме от тях в името на общия ни интерес.

Коментари: 0