Критериите за участие в новата ОП \"Иновации и конкурентоспособност“

Ясни са и икономическите дейности, които ще бъдат финансирани

Критериите за участие в новата ОП \
4103 ~ 3 мин. четене
Автор: Илия Лазаров
Новата ОП „Иновации и конкурентоспособност" дава сериозен финансов тласък на българския бизнес. Тя е насоченна предимно към повишаване на конкурентоспособността и производителността на малките и средни предприятия (МСП), стимулиране на иновациите, технологичното развитие и енергийната ефективност. 

Всеки потенциален участник в програмата трябва да отговаря на следните критерии:

- да е регистриран по Търговския закон или Закона за кооперациите;
- да отговаря на българските и европейските законови изисквания за микро, малко или средно предприятие, което се удостоверява със съответната декларация;
- да има минимум 3 приключени финансови години (2012, 2013 и 2014 г.) преди датата на обявяване на процедурата;
- да има нетни приходи за посочения период, според категорията си: Микро - 250 хил. лева, Малко - 1 млн. лева, Средно - 6 млн. лева
- основната му икономическа дейност да се вписва в Националната стратегия за насърчаване на МСП 2014-2020 г., в някой от следните сектори:   

Високотехнологични и средно високотехнологични промишлени производства:

- Производство на химични продукти, на лекарствени вещества и продукти, на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти;
- Производство на електрически съоръжения, на машини и оборудване, с общо и специално предназначение;
- Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета, както и на превозни средства, без автомобили.

Интензивни на знание услуги:

- Издателска дейност, производството на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика;
- Радио- и телевизионна дейност,  далекосъобщения, дейности в областта на информационните технологии, информационни услуги;
- Научноизследователска и развойна дейност.

Нискотехнологични и средно нискотехнологични  промишлени производства:

- Производство на хранителни продукти и напитки;
- на текстил и изделия от текстил, на облекло;
- обработка на кожи, производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм;
- на дървен материал и изделия от него и корк (без мебели), от слама и материали за плетене;
- на хартия, картон и изделия от тях, печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители;
- на кокс и рафинирани нефтопродукти;
- на изделия от каучук и пластмаси, от други минерални суровини;
- на основни метали, на метални изделия, без машини и оборудване;
-Ремонт и инсталиране на машини и оборудване;
-Производство на мебели;
-Производство, некласифицирано другаде.

В новата ОП „Иновации и конкурентоспособност" все по-важна е ролята на Националния статистически институт (НСИ), който обработва данните и влиза в ролята на посредник между бенефициента (предприятието) и управляващия орган (министерството). При кандидатстване по програмата, бенефициентът трябва да подаде съответните документи в НСИ и да попълни специална декларация, с която се съгласява данните му да бъдат използвани за целите на ОП.

Кандидатите трябва участват индивидуално, а не в партньорство с други организации. Те са длъжни да развиват дейността, за която кандидатстват в посочените по-горе сектори.

Дейностите, които ще бъдат финансирани, са такива за подобряване на производствените процеси; за добавяне на нови характеристики или подобряване на съществуващите продукти и услуги; за разнообразяване на асортимента от продукти и услуги; за внедряване на нови технологии за подобряване на ефективността в производствения процес.

Те са допустими само ако представляват инвестиции в материални и нематериални активи, свързани със създаването на нов стопански обект или разширяването на капацитета на вече съществуващ такъв. Важно е те да не се припокриват с дейности, финансирани по Програмата за развитие на селските райони.

Недопустими са дейности, изпълнявани единствено за намаляване на текущите разходи на дадено предприятие, които не са свързани с горните инвестиции. Инвестицията следва да се поддържа в региона получател най-малко 3 г. след изпълнението й.

Допустимите разходи са такива за придобиване на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални и нематериални активи, необходими за изпълнението на дейностите по проекта. Въпросните активи могат да бъдат закупени чрез краткосрочен финансов лизинг. 
Коментари: 0