Година и половина преди края на програмния период: разплатени са 34% от бюджета

Властта отчита по-добро договориране спрямо предишния период и очаква ускоряване на темпа на разплащане

Година и половина преди края на програмния период: разплатени са 34% от бюджета

Снимка: Economic.bg/Красимир Свраков

Към началото на юни 2019 г. разплатените средства по всички европейски програми, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) за периода 2014-2020 г., възлизат на 7.83 млрд. лв., или 34% от общия бюджет. В това число се включват и плащанията по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) – 1.8 млрд. лв., или 32% от бюджета на програмата.

Числата бяха изнесени от вицепремиера Томислав Дончев в отговор на депутатско питане, цитиран от БГНЕС. Неговите данни показват, че договорените средства са около 16.7 млрд. лв., което е 72% от общата финансова рамка на програмите, съфинансирани от ЕСИФ в този програмен период, който приключва в края на 2020 г. По някои програми вероятно ще има удължаване на периода за изпълнение, както се случи при предишния. Тогава крайният срок за големите програми беше изместен до края на 2015 г.

По Програмата за развитие на селските райони е договорен 63% от общия бюджет на програмата, или 3.6 млрд. лв.

За сравнение през предходния програмен период, на същия етап са били договорени 51% от бюджета на програмите, а плащанията към бенефициентите са възлизали на 26%. Тоест, налице е близо 21% увеличение на договорираните средства, което е предпоставка за по-нататъшно ускоряване на темпа на реалните плащания към бенефициентите“, заявява Дончев. Той подчертава, че е особено видно ускоряването на темповете както на договориране, така и на разплащане по ОП „Региони в растеж", ОП „Иновации и конкурентоспособност“ и ОП „Развитие на човешките ресурси".

Настоящата ОП „Региони в растеж“ е достигнала 87% договаряне при 34% за предходната програма. При разплащанията по ОП „Региони в растеж“ сравнението също е в полза па настоящия програмен период - разплатени са 44% , а през предходния период са били едва 24%.

По ОП „Иновации и конкурентоспособност“ договорените средства са в размер 75% от бюджета при 30% за същия етап от предходния програмен период. При разплащанията сравнението отново е в полза на настоящия програмен период - 40% разплатено сравнено с 25%.

Дончев съобщава още, че при ОП „Развитие на човешките ресурси“ договорирането е достигнало 79% от бюджета при 62% за същия етап от предходния програмен период. При разплащанията сравнението отново е в полза на настоящия програмен период - 45% разплатено сравнено с 21% в предишния.

Вицепремиерът допълва, че ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“ върви със сходни темпове като програмата от предходния програмен период - договорирани са над 83% от бюджета при 82% за същия етап от предходния програмен период. При плащанията ситуацията е сходна - 33% в сравнение с 31% през предходния период.

По ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ договорените средства по програмата достигат 68% от бюджета, като към момента са разплатени 25%.

Останалите две програми ОП „Околна среда“ и ОП ,Добро управление“ (сравнена с ОП „Административен капацитет“ и ОП „Техническа помощ“) също показват по-добри темпове на договориране в сравнение с предишния програмен период.

Темповете на изпълнение по Програмата за развитие на селските райони в двата програмни периода са сходни - 63% договорено към момента при 54% за предходния програмен период и 32% плащания към бенефициентите при 32% за същия етап на предходния програмен период. Програмата за морско дело и рибарство също показва сходни темпове на договориране и плащания, като в предишния програмен период.

Към настоящия момент могат да бъдат отчетени и ефектите от реализираните инвестиции от Европейските структурни и инвестиционни фондове върху икономиката на страната ни. Към края на 2018 г., иконометричният модел СИБШЛА показва положителното им отражение върху макроикономически показатели на страната, спрямо сценария без евросредства, а именно: увеличение на БВП с 4%; нарастване на заетостта с 6.7%; намаляване на безработицата с 3.1 п.п.; увеличение на средната работна заплата с 2.8%, заявява още Дончев.
Коментари: 0