33 хил. са вече потребителите на държавната електронна препоръчана поща

През Системата за e-Връчване до момента са изпратени почти 190 хиляди съобщения

33 хил. са вече потребителите на държавната електронна препоръчана поща
33 000 са вече потребителите на административната услуга за електронна препоръчана поща, която Държавна агенция “Електронно управление” предоставя от края на 2017 г. През Системата за e-Връчване до момента са изпратени почти 190 хиляди съобщения.

Само за една седмица в Системата за сигурно електронно връчване са регистрирани 146 профила на лица с обществени и публични функции. Така общият им брой става 1485. 

Регистрираните администрации са 1195, с включените към тях второстепенни и третостепенни разпоредители с бюджетни средства. Броят на общинските администрации е 251. 

Системата за е-Връчване дава възможност гражданите, бизнеса и администрацията да взаимодействат по електронен път. Тя на практика замества класическия метод за доставка на документи при предоставяне на административни услуги от институциите. 

Изпращането и получаването на съобщенията се удостоверява с квалифициран електронен печат на Държавна агенция „Електронно управление“.

Администрациите могат да интегрират модула за електронно връчване към информационните си системи или да го използват чрез потребителски интерфейс на този адрес. През Системата за е-Връчване всеки гражданин може да провери и кои негови лични данни фигурират в регистрите и как те се използват от администрациите. 

Това е възможно за регистрирани потребители чрез услугите на ДАЕУ „Предоставяне на достъп на физически лица до информация, свързана с тях и съхранявана в регистри на първични администратори“ и „Предоставяне на персонална справка на физическо лице за достъп от трети лица до негови данни, налични в регистри, през Средата за междурегистров обмен RegiX“. 

Регистрация в Системата за сигурно е-Връчване може да бъде направена с физически или облачен Квалифициран електронен подпис (КЕП) или Персонален идентификационен код (ПИК) на Националния осигурителен институт. 
Коментари: 0