Газовата връзка с Гърция е стъпка по-близо до реализация

Мрежови кодекс за газопровода е подаден от компанията в определения срок

Газовата връзка с Гърция е стъпка по-близо до реализация

Компанията, която подготвя изграждането на българо-гръцката газова връзка „Ай Си Джи Би“ АД подаде към регулаторите на България и Гърция Мрежови кодекс за газопровода IGB, с което направи още една стъпка към сертифицирането му като независим газопреносен оператор. Документите са подадени на 19 февруари 2019 г., четири месеца преди крайния срок, който е 1 юли 2019 г. – не по-късно от 12 месеца преди датата на търговска експлоатация на интерконектора.

Мрежовият кодекс съдържа правилата и процедурите за оперирането на газопреносната система на IGB и подробности за правата и задълженията на преносния оператор и търговците. В него са посочени - подробни процедури за нормалната работа, включително заявяване на капацитет на входни и изходни точки на IGB за прав и реверсивен поток; всички необходими процедури за търговия на вторичния пазар, които ще са достъпни за всички търговци; процедури за управление на претоварването и принципа „използваш или губиш“; процедури за публикуване на данни относно функционалността и наличността на капацитет за всички потребители на газопровода.

Пълният текст на кодекса ще бъде публикуван на сайта на ICGB след координиране с регулаторните органи на двете страни.

През август 2018 г. националните регулатори на Гърция и България взеха окончателно съвместно решение за освобождаване на газопровода от изискванията на чл. 36 от газовата директива 73/2009/ЕC за достъп на трети страни, регулирана тарифа и отделяне по собственост. Решението определя регулаторната рамката, при която ще работи газопроводът при въвеждане в търговска експлоатация. В рамките на три месеца след влизане в сила на решението проектната компания следваше да представи за одобрение пред регулаторите окончателната методика (Тарифен кодекс) за прилагане на тарифата за IGB. Тарифният кодекс e подаден в срок на 06.11.2018 г. и съдържа окончателната методология, приложима за изчислението на тарифата на IGB съгласно одобрената от регулаторите методология при провеждането на пазарния тест за проекта.

Одобрението на Тарифния кодекс на IGB от националните регулатори е предусловие към пристъпване подписването на споразумения за пренос на газ с търговците, резервирали капацитет през IGB. Към момента са налице подписани единствено предварителни споразумения за резервиране на капацитет за газопровода.

След одобрението на Тарифния и Мрежови кодекс, с цел спазване изискванията за функционално разделяне на проектната компания от акционерите, ICGB следва минимум 6 месеца преди стартиране на търговска експлоатация на газовата връзка да подаде за одобрение към регулаторите Програма за съответствие. В Програмата ще бъдат посочени предприетите от ICGB мерки за гарантиране на недискриминационното поведение и предотвратяването на оповестяване на чувствителна търговска информация към акционерите. В същия срок ще бъде подадено и заявление за сертифициране като независим преносен оператор.

Коментари: 0