Изплатени са още 17.6 млн. лв. на фермери за неплодородните региони

След новия превод общата сума на изплатени субсидии към фермери от необлагодетелствани райони достигна 86.8 млн. лв.

Изплатени са още 17.6 млн. лв. на фермери за неплодородните региони
Държавен фонд „Земеделие“ изплати още 17.6 млн. лв. на 6 631 земеделски производители, извършващи земеделска дейност в необлагодетелстваните райони на страната. Субсидиите са за фермери, които имат недовършени ангажименти по мярка 211 „Плащания на земеделски стопани за природни ограничения в планинските райони“ (НР1) и мярка 212 „Плащания на земеделските стопани в райони с ограничения, различни от планинските“ (НР2) от ПРСР 2007-2013 г.

Заради решение на ВАС за изменение на Наредба 11 за условията и реда за прилагане на двете мерки кандидатите не получиха подпомагане в средата на март, когато Фонд „Земеделие“ изплати над 69 млн. лв. по мярка 13 „Плащания за райони с природни или други специфични ограничения“ от ПРСР 2014-2020 г.

След новия превод общата сума на изплатени субсидии към фермери от необлагодетелствани райони достигна 86.8 млн. лв. Изчисленията на финансовото подпомагане са извършени въз основа на средния размер на нивата на плащане към съответните декларирани площи, определени в Наредба 6 от 24 февруари 2015 г. за прилагане на мярка 13.
Коментари: 0