Какви са условията по новата грантова схема за бизнеса

Наличният бюджет по процедурата ще бъде разделен пропорционално по сектори

Какви са условията по новата грантова схема за бизнеса

Снимка: Pixabay

Антония Симова Автор: Антония Симова

След като вчера кабинетът обяви, че отваря грантовата схема за фирми с оборот над 500 хил. лв., бяха публикувани и подробните изисквания, на които трябва да отговарят кандидатите, за да се възползват от нея. Безвъзмездната помощ за т.нар. „големи малки“ фирми се забави с няколко месеца, но в крайна сметка кандидатстването за нея ще бъде отворено на 22 февруари, понеделник, като ще трае до 15 март.

Средствата са насочени към осигуряване на оперативен капитал на българските предприятия, които през 2019 г. са реализирали оборот равен на или надвишаващ 500 хил. лв. Максималният размер на заявената безвъзмездна финансова помощ за фирмата може да бъде 50 хил. лв. Кандидатите следва да са регистрирали общо за три, избрани от тях месеца в периода от 01.02.2020 г. до месеца, предхождащ месеца на кандидатстване, средноаритметичен спад от поне 20% спрямо средноаритметичния оборот за същите три месеци за 2019 г.

Предвидено е наличният бюджет по процедурата да бъде разделен пропорционално по сектори на икономическа дейност съгласно КИД-2008 въз основа на статистически данни за броя на малките предприятия с оборот над 500 хил. лв. във всеки от секторите.

Така най-голям бюджет по програмата е заделен очаквано за Сектор „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“ – 26 млн. лв. Също немалка сума – 16.2 млн. лв. са предназначени за преработващата промишленост, а близо 9 млн. лв. – за строителния сектор. Почти 7 млн. лв. са заделени за сектор „Транспорт, складиране и пощи“, а 1 млн. лв. по-малко – за „Хотелиерство и ресторантьорство“.

В случай че бюджетът по някой от секторите не бъде усвоен, свободният ресурс ще може да се пренасочи към онези сектори, за които не достига наличното финансиране.

Допустими за помощта са само кандидати, които са юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите и които отговарят на изискванията за малко предприятие съгласно Закона за малките и средни предприятия. Клонове на юридически лица, регистрирани в България, не могат да участват в процедурата за подбор на проекти поради липсата на самостоятелна правосубектност.

Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само кандидати, които имат минимум две приключени финансови години (2018 г. и 2019 г.) преди датата на обявяване на процедурата, в рамките на които да са извършвали стопанска дейност. В случай, че кандидат е подал декларация за предприятие с приходи и разходи под 500 лева или без дейност за 2018 г. и/или 2019 г. към НСИ, същият ще се счита за недопустим по процедурата.

Потенциалните кандидати не могат да участват в процедурата за подбор на проекти и да получат безвъзмездна финансова помощ, в случай че са обявени в несъстоятелност или са процедура по несъстоятелност или ликвидация. Недопустими са и фирми, сключили споразумение с други лица с цел нарушаване на конкуренцията, когато нарушението е установено с акт на компетентен орган, както и такива, които имат публични задължения по чл. 162, ал. 2, т. 1 (за данъци, акцизи, мита, задължителни осигурителни вноски и други вноски за бюджета) преди 1 януари 2020 г., установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, които не са отсрочени, разсрочени или обезпечени.

Подкрепа по настоящата процедура не могат да получават предприятия, попадащи във финансовия сектор, както и такива, организиращи хазартни игри.

Недопустимо е фирмите да използват средствата за:

 • разходи за придобиване на дълготрайни материални и нематериални активи;
 • разходи за стоки, предназначени за продажба;
 • разходи за възстановим ДДС;
 • разходи за данъци и такси;
 • разходи, финансирани с публични средства;
 • разходи за възстановяване на подкрепа, получена от финансови инструменти, финансирани с публични средства;
 • разходи за изплащане на кредити, лихви по кредити, банкови такси;
 • разходи за лизингови вноски;
 • разходи за персонал при кандидати, които са получили публично финансиране за персонал (независимо дали финансирането е за част от или за целия персонал на предприятието) през периода на допустимост на разходите (след 01.02.2020 г. и до крайната дата на изпълнение на проекта);
 • разходи за производство, преработка на продукти от риболов или аквакултури;
 • разходи за суровини втора употреба, материали втора употреба и консумативи втора употреба;
 • разходи за производството, обработката и продажбата на тютюн и тютюневи изделия;
 • разходи за подготовка на проектно предложение, управление и изпълнение на проекта;

Безвъзмездната финансова помощ по процедурата може да се натрупва с друга помощ по раздел, само ако установимите разходи са различни.

Документи

Кандидатите нямат ангажимент да представят посочените Справки-декларации за ДДС, като информацията от тях ще бъде набавяна по служебен път от НАП. От кандидата могат да бъдат изисквани допълнителни разяснения или документи.

По отношение на кандидати, които осъществяват икономическа дейност, която е освободена от регистрация по ЗДДС, източник относно спада в оборота е оборотна ведомост за избраните три месеца от 2020/2021 г. и съответстващите им за 2019/2020 г, от които да е виден оборотът на предприятието от икономическата дейност/и, освободена/и от регистрация по ЗДДС. Оценителната комисия може да изиска и друга пояснителна информация или документи с цел установяване размера на оборота за даден месец.

Коментари: 0