КЕВР одобри поредното поскъпване на природния газ

през септември КЕВР одобри увеличение с 14% на цената на природния газ, а три месеца по-рано – с други 11%

КЕВР одобри поредното поскъпване на природния газ

Снимка: Economic.bg/Архив

Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) одобри подаденото от „Булгаргаз” ЕАД заявление за повишаване на цената на природния газ с 3.51% от началото на следващата година. През първото тримесечие на 2019 г. общественият доставчик ще продава природен газ на крайните снабдители и на клиентите, присъединени към газопреносната мрежа, на цена от 44.80 лв./MWh лв. (без акциз и ДДС).

Припомняме, че през септември КЕВР одобри увеличение с 14% на цената на природния газ, а три месеца по-рано – с други 11%.

В утвърдената цена са включени компонента „цена на природния газ на входа на газопреносните мрежи“ в размер на 44.08 лв./MWh, компонента за дейността „обществена доставка“ в размер на 0,59 лв./MWh и компонента за компенсиране на разходи от 0.13 лв./MWh, покриваща разходите на "Булгаргаз" ЕАД за съхранение на количества в газохранилището Чирен в изпълнение на задължения по Плана за действие при извънредни ситуации, съгласно Регламент на ЕС № 994/2010.

В цената на природния газ не са включени цени за достъп и пренос през газопреносната мрежа и клиентите следва да ги заплащат на крайните снабдители по реда на Методиката за определяне на цени за достъп и пренос на природен газ през газопреносните мрежи, собственост на "Булгартрансгаз" ЕАД.

Компонентата „цена на природния газ на входа на газопреносните мрежи“ се образува от обществения доставчик като среднопретеглена стойност при отчитане на последно заявените прогнозни количества природен газ от внос за вътрешния пазар, от местни добивни предприятия и от запаси природен газ с цел продажба през следващия период, условията по договорите за доставка и за достъп и пренос на природен газ до българската граница и осреднен валутен курс на лева спрямо долара.

В правомощията на КЕВР е да установи единствено дали заявлението на обществения доставчик "Булгаргаз" ЕАД отговаря на изискванията на Наредба № 2 за определяне цените на природния газ и на договора за доставка между "Булгаргаз" ЕАД и ООО "Газпром Експорт", се казва в становището на регулатора.

Независимо от повишението, реалното увеличение за битовите и за стопанските клиенти, ползващи природен газ, ще бъде под 2%, тъй като цените за достъп, пренос, разпределение и снабдяване, не се променят.

Промяната на цената на природния газ няма да се отрази на цените на топлинната енергия.
Без промяна остават и цените на електрическата енергия за битовите и небитовите потребители на регулиран пазар.
Коментари: 0