250 млн. лева очакван излишък към март

За февруари е отчетен минимален дефицит в размер на 105,5 млн. лв.

250 млн. лева очакван излишък към март
148 ~ 5 мин. четене
Излишък в бюджета към март прогнозират от Министерство на финансите. На база на предварителни данни и оценки салдото по консолидираната фискална програма (КФП) на касова основа към месец март 2015 г. се очаква да бъде положително в размер на около 250  млн. лв. (0,3% от прогнозния БВП), се казва в съобщение на ведомството на Владислав Горанов. 

Следва да се отбележи, че за пръв път след 2009 г. се очаква излишък по КФП за първите три месеца на годината. За сравнение, салдото към март 2014 г. бе дефицит в размер на 874,7 млн. лв. (-1,1% от БВП), което означава, че съпоставено с първото тримесечие на предходната година бюджетната позиция се подобрява с 1,4% от БВП, допълват от МФ. 

По-високите приходи продължават да бъдат основния фактор за прогнозираното подобрение на бюджетното салдо, докато разходите остават близки до отчетените за същия период на предходната година. Само за последните два дни на март приходите, администрирани от приходните администрации, са в размер на около 340 млн. лв.

Приходите и помощите по КФП към март 2015 г. се очаква да бъдат в размер на около 7 780 млн. лв. (25,6% от годишния разчет), което представлява номинален ръст от 18,3% ( 1 204,2 млн. лв.) спрямо първото тримесечие на 2014 година. Освен данъчните постъпления за доброто изпълнение на приходите за месеца допринасят и възстановените към България от Европейската комисия декларирани за възстановяване разходи по Оперативните програми и Програмата за развитие на селските райони, като в частта на помощите са постъпили 530 млн. лв., което е с около 260 млн. лв. повече от постъпленията за първото тримесечие на 2014 година.

Разходите по КФП (включително вноската на Република България в бюджета на ЕС) към 31.03.2015 г. на база на оперативни данни и оценки са в размер на около 7 530 млн. лв., което е 22,9% от годишния разчет. Разходите остават номинално близки до отчетените за същия месец на предходната година.

Частта от вноската на Република България в бюджета на ЕС, изплатена към 31.03.2015 г. от централния бюджет, възлиза на 301,9 млн. лв., което е в съответствие с Регламент (ЕО, ЕВРАТОМ) 1150/2000 на Съвета на ЕС от 22 май 2000 г. за прилагане на Решение 94/728/ЕО, Евратом относно системата за собствени ресурси на Общностите.

Статистическите данни и Информационният бюлетин за изпълнението на консолидирания бюджет към 31 март 2015 г. на база на данни от месечните отчети за касовото изпълнение на бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет ще бъдат публикувани на интернет страницата на Министерството на финансите в края на месец април 2015 година.

По данни от месечните отчети на първостепенните разпоредители с бюджет салдото по консолидираната фискална програма (КФП) към края на месец февруари 2015 г. е минимален дефицит в размер на 105,5 млн. лв. (0,1% от прогнозния БВП) и се формира от излишък по националния бюджет в размер на 73,3 млн. лв. и дефицит по европейските средства в размер на 178,8 млн. лева. 

Съпоставена с края на февруари 2014 г. бюджетната позиция се подобрява с 0,7% от БВП. Подобрението в бюджетната позиция се дължи основно на ръст при данъчните постъпления, докато разходите по консолидираната фискална програма остават по-ниски от отчетените за същия период на предходната година. Следва също така да се отбележи, че дефицитът за първите два месеца на 2015 г. е най-ниският за последните 5 години.

Постъпилите приходи и помощи по КФП към 28.02.2015 г. са в размер на 4 761,6 млн. лв., или 15,7% от разчетите към ЗДБРБ за 2015 година. Съпоставено със същия период на предходната година приходите и помощите нарастват с 558,8 млн. лв. (13,3%).

Общата сума на данъчните постъпления (вкл. приходите от осигурителни вноски) към края на месец февруари възлиза на 3 850,2 млн. лв., което представлява 16,0 % от планираните за годината приходи. Съпоставено с 2014 г. данъчните постъпления нарастват номинално с 18,4% (598,9 млн. лв.). 

В структурно отношение най-значителен ръст се отчита при постъпленията от косвени данъци, следвани от приходите от социално и здравноосигурителни вноски.Приходите в частта на преките данъци са в размер на 479,5 млн. лв., което е 10,9% от предвидените в ЗДБРБ за 2015 година.

Приходите от косвени данъци са в размер на 2 185,2 млн. лв., което е 18,1% от разчетите по ЗДБРБ за 2015 година. Постъпленията от ДДС са в размер на 1 503,7 млн. лв., или 19,4% от планираните за годината и с 342,7 млн. лв. повече спрямо същия период на 2014 година. Размерът на невъзстановения ДДС към края на февруари остава по-нисък от отчетения за същия период на предходната година и е в размер на 173,8 млн. лева. Ръст се отчита и при приходите от акцизи, които възлизат на 650,6 млн. лв. (15,6% от разчетените за годината), а спрямо февруари 2014 г. са нараснали с 10,6 % или 62,5 млн. лева. 

Постъпленията от мита са 26,0 млн. лв., или 17,9 % от разчета за годината и също бележат ръст от 11,6 %. Постъпленията от други данъци (вкл. имуществени данъци и др. данъци по ЗКПО) са в размер на 112,9 млн. лв., или 13,0 % изпълнение на годишните разчети. 

Приходите от социалноосигурителни и здравни вноски са 1 072,7 млн. лв., което представлява 16,1% от разчетените за годината. Съпоставено със същия период на предходната година приходите от осигурителни вноски нарастват номинално с 22,5% (196,7 млн. лева).

Неданъчните приходи са в размер на 669,6 млн. лв., което представлява 20,0% изпълнение на годишните разчети. Това е със 120,7 млн. лв. (22,0%) повече спрямо края на февруари 2014 г., което се дължи основно на по-високия размер на постъпленията от  държавни и общински такси и други неданъчни приходи.

Постъпленията от помощи от страната и чужбина (вкл. помощите от фондовете на ЕС) са в размер на 241,8 млн. лв., което представлява 8,1% от годишния разчет.

Разходите по консолидираната фискална програма (вкл. вноската на Република България в бюджета на ЕС) към края на месец февруари 2015 г. възлизат на 4 867,1 млн. лв., което е 14,8% от годишните разчети.

Нелихвените разходи са в размер на 4 425,0 млн. лв., което представлява 14,5% от годишните разчети. Текущите нелихвени разходи към 28.02.2015 г. са в размер на 3 975,6 млн. лв. (15,7% от разчета за годината), капиталовите разходи (вкл. нетния прираст на държавния резерв) възлизат на 449,3 млн. лв. (8,6% от разчетите към ЗДБРБ за 2015 г.). Лихвените плащания са в размер на 215,8 млн. лв. (24,8% от планираните за 2015 г.).

Частта от вноската на Република България в бюджета на ЕС, изплатена към 28.02.2015 г. от централния бюджет, възлиза на 226,3 млн. лв., което е в съответствие с Регламент (ЕО, ЕВРАТОМ) 1150/2000 на Съвета на ЕС от 22 май 2000 г. за прилагане на Решение 94/728/ЕО, Евратом относно системата за собствени ресурси на Общностите.Размерът на фискалния резерв към 28.02.2015 г. е 7,9 млрд. лв., в т.ч. 5,7 млрд. лв. депозити на фискалния резерв в БНБ и банки и 2,3 млрд. лв. вземания от фондовете на Европейския съюз за сертифицирани разходи, аванси и други.

Запишете се за нашия бюлетин


Подкрепи Economic.bg