ОББ с близо 50 млн. лв. печалба

Собственият капитал на Банката възлиза на 1.2 млрд. лв.

ОББ с близо 50 млн. лв. печалба

ОББ отчете нетна печалба от близо 50 млн. лв. за миналата година, като за поредна година запазва водещата си позиция в сектора с висока капиталова адекватности добра ликвидност, съобщиха от банката. 

Собственият капитал на ОББ към края на 2015 година, възлизащ на 1.2 млрд. лева, нараства с 5.0% спрямо 2014 година, а общата капиталова адекватност към края на отчетената година е 28.2%.

"Изминалата 2015-а e поредната година, в която, независимо от неособено благоприятната за банкиране среда у нас и особено негативните събития в съседна Гърция през първата половина на годината, ОББ доказа своята устойчивост и запази основните си приоритети – стабилна капиталова позиция, положителни финансови резултати, възходящо конкурентно присъствие на банковия пазар. През настоящата 2016 година продължаваме усилията си за поддържане на активен и конкурентен банков бизнес и стабилна пазарна позиция, но наред с това се фокусираме върху вътрешната оптимизация на процесите и организацията и особено върху качеството на обслужване на клиентите", заяви Стилиян Вътев, главен изпълнителен директор,

Общото събрание на акционерите освободи от отговорност всички членове на Съвета на директорите за дейността им по управление на банката за периода 1.01.2015 – 31.12.2015 и преизбра Теодор Маринов за член на Съвета на директорите с мандат от 3 години.

За одиторско предприятие за проверка и заверка на финансовия отчет на Банката за 2016, по препоръка на Одитния комитет, бе избрано одиторското предприятие „Делойт Одит“ ООД.

Бе гласуван и нов мандат от три години на двама от членовете на Одитния комитет на Банката – Динко Йорданов и Бойка Брезоева.

Коментари: 0