Общините искат милиард лева евросредства за пътища

Бюджетът по ПРСР е едва 312 млн. лева

Общините искат милиард лева евросредства за пътища

Снимка: economic.bg

228 ~ 1 мин. четене

Общините са подали 188 проекта за строителство и реконструкция на нови и съществуващи пътища и съоръжения на стойност 942 млн. лв. по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020. Осигуреното финансиране е за едва 312 млн. лв., съобщиха от Държавен фонд „Земеделие“.

След оценка за съответствие с критериите за подбор на последващо разглеждане подлежат 61 проекта. Общините кандидатстват за финансиране по подмярка 7.2. "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от мярка 7 "Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" по ПРСР.

От фонда съобщават, че пресяването е извършено публично в присъствието на представители на Управляващия орган на ПРСР 2014-2020, на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ) и на Българската асоциация на консултантите по европейски програми (БАКЕП). Проектите се класират според получените при оценката точки и се одобряват в низходящ ред до размера на определения за съответния прием бюджет.

Кандидатите могат да направят индивидуална справка за броя получени точки, включително и по отделните критерии за подбор, на интернет страницата на ПРСР. В случай на несъгласие с получения брой точки от предварителната оценка по критериите за подбор, кандидатите могат да подадат аргументирани писмени възражения до 30 декември 2016 г. (включително) в деловодството на фонда в София.

Подкрепи Economic.bg