Отдадоха на концесия летище “Горна Оряховица”

Инвестициите за периода са в размер на 32,1 млн. лева

Отдадоха на концесия летище “Горна Оряховица”
4028 ~ 2 мин. четене

Kонцесионер на летище "Горна Оряховица" е единствения участник в процедурата – Консорциум „Гражданско летище Горна Оряховица”. Срокът на концесията е 35 години. Концесионерът има гратисен период от влизането в сила на концесионния договор до изтичане на 48 месеца, през който не дължи концесионно плащане.

След изтичане на гратисния период той ще извършва годишно концесионно плащане в размер на по-голямата от следните две суми: 10 на сто от общия размер на нетните приходи от всички дейности за текущата година, които са свързани с ползването на обекта на концесия и дължимия ДДС върху сумата, или 70 000 лева без ДДС, коригирана с приложимия за съответния период инфлационен индекс, съгласно концесионния договор.

Инвестициите, които концесионерът ще извърши за срока на концесията, са в размер на 32,1 млн. лева, в това число 22 400 000 лева за първите 4 години от срока на концесията.

Определен е двумесечен срок, от влизането в сила на Решението на Министерския съвет, за сключване на концесионния договор. Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията е определен за орган, който да сключи концесионния договор; да осъществява контрол по изпълнението на концесионния договор; да представлява концедента в правоотношенията, възникнали във връзка с изпълнението на договора, с изключение на тези по прекратяването му; да представлява държавата по дела, които се отнасят до изпълнението на концесионния договор.

Правителството прие също така предложението на концесионера „ТЕЦ Свилоза” АД да бъде прекратен по взаимно съгласие договорът от 2013 г. за предоставяне на концесия за услуга върху пристанищния терминал „Видин-юг”. Споразумението за това ще бъде сключено при условие, че дружеството извърши всички дължими плащания по концесионния договор и възстанови подкрановия път на пристанищния терминал в състояние, отговарящо на изискванията на Наредбата за безопасната експлоатация и техническия надзор на повдигателни съоръжения.

Подкрепи Economic.bg