ПП представи трите стълба на бъдещото си управление

Партията на Кирил Петков и Асен Василев предлага иновативна икономика, качествено образование и работещо здравеопазване

ПП представи трите стълба на бъдещото си управление

Снимка: БТА

8354 ~ 8 мин. четене
Таня Германова Автор: Таня Германова

"Продължаваме промяната" представиха предизборната си програма под надслов „Нулева корупция“. Акцент в плана на партията е прозрачността в управлението на държавните средства във всички сектори и най-добри практики в борбата с корупцията.

Планът им за следващ мандат е изграден върху 3 стълба – иновативна икономика, качествено образование и работещо здравеопазване.

Кирил Петков и Асен Василев се фокусират върху осигуряването на средства, които да бъдат насочени към инфраструктурата, малкия и среден бизнес, иновациите, модерното земеделие, туризмът и преструктурирането на ключови сектори (енергетика, регионално развитие, здравеопазване).

Икономика

Технологии и иновации

В сектор икономика платформата предлага доста детайлни промени. Специален акцент в програмата на ПП е сложен върху зелената икономика и иновациите. Приоритет №1 е стимулиране растежа на фирмите чрез облекчаване на административните процедури. Предлага се да се въведе контрол на процесите в общините с цел елиминиране на корупцията и подобряване на бизнес средата, което ще увеличи българските и чуждите инвестиции.

Прави впечатление, че от партията искат Министерството на икономиката да се преобразува в Министерство на икономиката и иновациите, което да управлява координирано дейността на ББР, Фонда за иновации, Фонда на фондовете, Европейските фондове за конкурентоспособност и Българската агенция за експортно застраховане в една обща стратегия с фокус върху новостартиращи компании с високо ниво на иновации и експортен потенциал.

Икономическите предложения включват и създаване на Борд за иновации между Министерството на икономиката и иновациите и Министерството на образованието и науката, който ще включва и бизнес лидери, ректори, капацитети от българи в чужбина, с цел създаване на дългосрочни политики за развитието на българската икономика и на адекватна образователна система, която да обезпечи нужните кадри за бъдещата икономика на България.

Фокусът на програмата пада върху българските фирми, които вече са успели на международните пазари, и създаване на среда за обмен на информация с цел увеличаване на продуктивността на други фирми в тези отрасли.

От партията ще търсят баланс между зеления преход и конкурентоспособността на икономиката .

"Продължаваме промяната" предлагат подкрепа за иновации и научно-изследователска дейност в сътрудничество с бизнеса. Внимание се обръща и на стимулирането на търговските вериги за партньорство за износ на български стоки на международните пазари.

От програмата на партията става ясно, че те подкрепят приемането на еврото в максимално кратки срокове, но след широк обществен дебат.

Инвестиции и конкурентноспособност

Акцент в плана на ПП има върху изграждането на индустриални паркове на база на реален пазарен интерес от инвеститори и приоритизиране на база реална възвращаемост и на база регионално развитие, с приоритет върху въгледобивните региони и върху тези с нисък икономически растеж.

Сред приоритетите е и привличането на международен карго оператор, който да позиционира България като "въздушен портал" към Европейския съюз.

Предвижда се страната да се утвърди като финансов и логистичен хъб чрез откриване на финансови центрове на мултинационални компании и да привлече такива с транспортни мрежи и достъп до международните пазари.

В програмата ясно е разписано, че ще се привличат европейски и международни дялови фондове за мащабен растеж на българските стартиращи компании на чуждите пазари.

Сред приоритетите на партията е и намаляване на административната тежест за местни и международни компании, чрез прозрачни и ускорени административни процедури, електронно правителство и подобрена институционална среда.

Туризъм

В сектора на туризма от ПП предлагат осигуряване на облекчена достъпност чрез електронни визи за туристи и развиване на транспортни коридори: вътрешни, с приоритетно изграждане на АМ “Черно море” и АМ “Хемус”, и външни (авио и сухопътни), например изграждането на скоростна влакова отсечка Истанбул Пловдив или Истанбул Варна.

Сред приоритетите в туризма са създаването на национален план за развитие и подпомагане на кадрите в сектора, стимулиране на иновативното представяне на българските природни и културни дадености и продукти, както и дигитализацията на туристическите обекти. 

Транспорт

От “Продължаваме промяната” не смятат да пестят пари в сектор транспорт. Сред приоритетите им е изграждане, модернизация и разширяване на пътната инфраструктура: подобрено свързване на Северна и Южна България - 3 тунела през Стара планина, пътища и ЖП линии, изграждане на 5 нови моста над р. Дунав и над варненския канал, доизграждане на АМ Хемус и АМ “ изграждане на АМ “Черно Море”.

Специално внимание се обръща на заздравяването на цялостното състояние на националния железопътен транспорт чрез изграждането на високоскоростни линии към Истанбул, както и по маршрута София-Бургас.

Предвижда се и увеличение на броя изградени връзки с железопътните и автомобилни мрежи на съседните страни, чрез откриване на нови пунктове по границите със Сърбия, Северна Македония, Гърция и Турция.

Прави впечатление, че в програмата на ПП превес взима инициативата “Зелена мобилност”, чрез която се предвижда да се закупят нулевоемисионни превозни средства за обществения транспорт (градски и междуселищен) в градовете, както и изграждане на зарядни станции за превозни средства (лекотоварни, тежкотоварни и на обществения транспорт).

Сред приоритетите на ПП ще е и изграждане на оставащите участъци от Линия 3 на метрото в гр. София, както и организация на наземно метро, обслужващо сателитните райони на Пловдив, София и други големи градове, с цел постигане на 15-25 минути време за транспорт до основен град.

Освен големи инвестиции в жп транспорта, от партията предлагат концесиониране на летище Пловдив и стриктен контрол върху изпълнението на концесията на летище София.

Земеделие

В сектор земеделие ПП предлагат създаване на комбинирани земеделски кооперативни борси, сертификационни лаборатории, митническо обслужване и логистика, които да премахнат посредниците в земеделието и да дадат възможност за класифициране на земеделските продукти и окрупняване на предлаганите обеми.

Земеделските предложения са насочени към активни преговори в ЕС за защита на производството на качествени български храни вкл. чрез преминаване към субсидиране на база реализирана продукция през новия програмен период. Акцент пада върху защитата на малките и средни стопанства, както и върху строгия контрол върху тавана за максимална субсидия на земеделец с фокус върху свързаните лица. Големи инвестиции се предвиждат в инфраструктурата на земеделските стопанства и координация на земеделските и горски земи чрез електронна система.

Приоритетно за партията е създаването на възможности за заетост и подобряване на условията за бизнес развитие в селските райони. Обръща се внимание върху насърчаване на профилираното средно специално образование в земеделските райони, предвидени са и стимули за въвеждане на автоматизация, роботизация и модернизация в работните процеси в земеделските стопанства.

Енергетика

В сектор енергетика платформата предлагат разработване на единна национална стратегия за енергийното развитие на страната до 2050 г., която защитава интересите на България и води до справедливи цени за битовите потребители и бизнеса, до енергийна независимост и постигане на целите за декарбонизация на енергийната система.

Стратегията включва изграждане на пълен микс от нови мощности ВЕИ, вкл. геотермални източници, ВЕЦ, ПАВЕЦ и нови технологии, и превръщането на България в локален център за съхранение на енергия.

Приоритетно за партията е реализиране на инвестиционни програми и проекти на територията на комплекс “Марица Изток”, насочени към развитие на региона като модерен индустриален и енергиен център, с което ще се гарантира запазването на работните места и справедливи доходи на заетите.

“Продължаваме промяната” смятат да стимулират инвестиционната активност в сектора, чрез провеждане на прозрачни търгове за изграждане на нови мощности за производство и съхранение на енергия, инвестиции в нови технологии и управление на потреблението, гарантиращи справедливи цени, обезпечаване на доставките и балансиране на системата.

Основна тяхна цел ще бъде декарбонизация на производството и транспорта чрез директно електрифициране и водородни технологии.

Сред предложенията на ПП е и пълна институционална подкрепа за максимално бързо изграждане и въвеждане в експлоатация на интерконектора IGB, изграждане на терминал за втечнен газ “Александруполис” и постигане на синергия с интерконектора IGB за пълно използване на търговския му потенциал.

Сред предложенията в сектора на енергетиката са и увеличението на капацитета на газовите хранилища в страната (максимум 50% резервиран капацитет от един доставчик/източник на газ), както и гарантиране на прозрачно и справедливо ценообразуване на капацитетите от страна на “Булгартрансгаз”.

Прави впечатление, че в политическата си програма, ПП са заложили и закриването на БЕХ. Според тях КЕВР трябва да играе активна роля в мониторинга и контрола на пазарното поведение на отделните компании, както и енергийните и газови борси, с цел предотвратяване на пазарни манипулации и изкривяване на пазарните механизми.

Образование

В сектор “Образование” най-драстичната заложена промяна е ежегодното увеличение на учителските заплати до ниво от 125% спрямо средната заплата в страната. Сред предложенията е разтоварване на учителите от излишните административни дейности, осъвременяване на тяхната квалификация, мандатност на директорите и прилагане на обективни критерии за кариерно израстване на учителите.

Във вторият приоритетен за партията стълб, просветните предложения са свързани с условията в училищна среда, която трябва да дава по-добри резултати и да носи по-малко стрес. От ПП ще се стремят да изкоренят напълно неграмотността и да развият потенциала на всяко дете, чрез разработването на изцяло нови учебни програми. Партията ще финансира принципа „Парите следват качеството“.

В системата на висшето образование се цели промяна в системите за акредитация и управление на висшите училища, с цел по-високо качество на обучението и баланс между автономност, и отговорност при използването на публичния ресурс.

Учебните програми в университетите трябва да са адекватни за секторите на българската икономика с най-голям потенциал. От партията ще създават и финансират мултидисциплинарни образователни и научни програми съвместно с бизнеса. Акцент пада върху значителното повишаване на студентските и докторантските стипендии.

Здравеопазване

Третият основен стълб в програмата на ПП е поддържане и възстановяване на здравето и подобряване на качеството на живот на българските граждани, както и поставяне на пациента в центъра на здравната система.

Предвиждат се активен контрол и прекратяване на порочните практики при разходите за здравеопазване, ясни качествени и финансови показатели за управлението на лечебни заведения, контрол над обществените поръчки и невъзможност на заемане на две позиции в две различни структури (болница и университет).

Прави впечатление, че в програмата е заложено осъвременяване и модернизиране на болничните услуги в малките населени места. От ПП предвиждат да има максимално съотношение между най-ниското и най-високото възнаграждение в лечебните заведения.

В здравния сектор приоритетно ще се разгръща детското здравеопазване.

Във връзка с въвеждането на зелен сертификат от Министерството на здравеопазването, в програмата си "Продължаваме промяната" ясно са разписали, че предлагат интензивна кампания за информиране на последствията от преболедуване на COVID-19 с цел вземане на информирано решение за ваксинация, без тя да е задължителна.

В плана на “Продължаваме промяната” е заложен по-лесен достъп и подходящо лечение на българските пациенти с безопасни лекарствени продукти, развитие на доболничната помощ, както и намаляване на преките плащания от страна на пациентите за здравни услуги. Партията ще се стреми да въведе електронно здравеопазване и единна, интегрирaна система, също и здравно досие. Фокусът в програмата пада върху дългосрочните здравни грижи за хората с увреждания и уязвимите групи от населението.

Що се отнася до медицинските специалисти, от ПП предлагат увеличаване броя и квалификацията на специалистите по здравни грижи чрез осигуряване на възможности за кариерно развитие, частна практика и справедливо възнаграждение на база извършени дейности и постигнати качествени резултати .

Прави впечатление, че от партията предвиждат разликата в заплащането между минимална и максимална заплата в едно лечебно заведение да е до 10 пъти.

Съдебна система 

В сектор правосъдие платформата предлагат доста и детайлни промени. Най-значимите са истински независима съдебна система, генериране на ефективността на прокуратурата и индивидуална независимост на всеки прокурор. Сред основните приоритети на партията ще бъде борбата с корупцията и престъпността по високите етажи от властта, както и създаването на условия за ефективно електронно правосъдие.

Подкрепи Economic.bg