Съветът на ЕС одобри европейската инвестиционна програма

InvestEU има за цел да мобилизира частен ресурс на стойност 370 млрд. евро

Съветът на ЕС одобри европейската инвестиционна програма

Снимка: Unsplash

Новата европейска инвестиционна програма InvestEU беше приета от Съвета на ЕС, като благодарение на мултиплициращия се ефект се очаква през следващите седем години да мобилизира допълнителен частен ресурс в размер над 370 млрд. евро. Това би трябвало да допринесе за икономическото възстановяване и средносрочните и дългосрочните приоритети на политиката на ЕС.

Тя обединява различни финансови инструменти, чрез които в момента се подкрепят инвестициите в Съюза и се основава на успешния опит от Плана „Юнкер“. Програмата има за цел да мобилизира публични и частни инвестиции в ЕС чрез гаранция от бюджета на ЕС в размер на 26.2 млрд. евро, с които ще се подкрепят инвестиционни проекти на финансови партньори, например групата на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ), националните насърчителни банки и международни финансови институции.

Гаранцията от бюджета на ЕС ще бъде индикативно разпределена между четирите компонента на политиката на InvestEU, както следва:

  • Устойчива инфраструктура (например проекти в областта на устойчивата енергия, цифровата свързаност, транспорта и кръговата икономика): 37.8%
  • Научни изследвания, иновации и цифровизация (например интегриране на резултатите от научните изследвания на пазарите, проекти в областта на изкуствения интелект): 25.1%
  • МСП (улесняване на достъпа до финансиране за МСП): 26.4%
  • Социални инвестиции и умения (например проекти в областта на образованието и обучението, социалното жилищно настаняване и здравеопазването): 10.6%

Инвестициите от стратегическо значение за ЕС също могат да бъдат подкрепени в рамките на всички компоненти на политиката. InvestEU ще може също така да предоставя капиталова подкрепа за МСП, които са неблагоприятно засегнати от кризата с COVID-19, при условие че към края на 2019 г. те все още не са били в затруднено положение по смисъла на правилата за държавната помощ.

Най-малко 30% от инвестициите по линия на InvestEU ще допринасят за действия на ЕС в областта на климата. Схемата за справедлив преход, която е установена хоризонтално във всички компоненти на политиката, ще подкрепя териториите, най-неблагоприятно засегнати от процеса на преход към целите на ЕС в областта на климата. Инвестиционните проекти трябва да гарантират, че не вредят на екологичните цели на ЕС, за да получат финансиране.

Държавите членки ще имат възможност да насочват към Програмата част от средствата си от структурните фондове с цел да мобилизират допълнителни инвестиции и могат да я използват, за да изпълняват част от плановете си за възстановяване и устойчивост.

Регламентът за създаването на Програмата се очаква да влезе в сила в началото на април, а дружествата и организаторите на проекти ще могат да започнат кандидатстване за финансиране до средата на 2021 г.

Коментари: 0