Стартира \"Обучения и заетост\" за безработни над 29 г.

Схемата е по Оперативна програма \"Развитие на човешките ресурси\"

Стартира \
4556 ~ 3 мин. четене

Агенцията по заетостта стартира схема „Обучения и заетост“ за безработни лица на възраст над 29 години. От 25 март 2016 г. в бюрата по труда в цялата страна всеки работодател /от реалния сектор и търговски дружества с общинско участие в капитала или чрез граждански дружества по Закона за задълженията и договорите /съгл. чл. 51, ал. 2 от Закона за общинската собственост/, може да заяви своите потребности за наемането на работници по схемата.

Схема „Обучения и заетост“ се съфинансира от Европейския социален фонд на Европейския съюз по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. Тя ще се реализира на два етапа:

- В първия етап, който стартира на 25.03.2016 г., е осигурен бюджет от 8 100 000 лв. за трудови възнаграждения на безработни лица над 29 години, регистрирани в бюрата по труда.

- Във втория етап на заявилите участие безработни /над 29 години/ ще им бъде осигурена възможност за обучение и преквалификация, а след това и заетост.

Общата стойност на схемата „Обучения и заетост” за двата етапа е 81 млн. лв.

 

Приоритетните целеви групи са безработни лица:

-  с основно или по-ниско образование;

продължително безработни с регистрация в бюрото по труда от 12 и повече месеца;

- безработни лица на възраст над 54 години.

Най-малко половината от наетите лица при един работодател трябва да са от някоя от горепосочените приоритетни целеви групи.

 

За търсещите работа безработни лица над 29-годишна възраст:

Всички безработни лица над 29-годишна възраст включително могат да кандидатстват, като подадат заявление за участие в схемата в бюрото по труда по постоянен или настоящ адрес, където са регистрирани. На всяко регистрирано безработно лице /над 29 години/ ще бъде изготвен индивидуален план за действие, който съдържа стъпките за постигане на конкретни цели за определен период от време.

 

За работодателите:

В рамките на първия етап на схемата работодатели от реалния сектор и търговски дружества с общинско участие в капитала или чрез граждански дружества по Закона за задълженията и договорите /съгл. чл. 51, ал. 2 от Закона за общинската собственост/ ще могат да подават своите заявки за участие във всички бюра по труда от 25.03.2016 г., 9.30 ч.

За наетите по проекта безработни лица ще се възстановяват средства за трудови възнаграждения за период до 12 месеца, включително и дължимите към тях вноски за сметка на работодателя, съгласно Кодекса на труда и Кодекса за социално осигуряване, в зависимост от това представител на коя целева група е всеки одобрен гражданин:

 

За лицата от трите приоритетни целеви групи /посочени по-горе/:

За безработните лица от трите приоритетни целеви групи се осигуряват разходите за трудови възнаграждения до 12 месеца – при покриване на 100% от сумата на минималния осигурителен доход (МОД) за съответната длъжност, за която са наети, както и всички дължими вноски за сметка на работодателите, съгласно изискванията на Кодекса на труда и Кодекса за социално осигуряване.

 

За останалите, наети по операцията лица:

За първи период до 6 месеца се осигуряват разходите за трудови възнаграждения при покриване на 100% от сумата на МОД за съответната длъжност, за която са наети, както и всички дължими вноски за сметка на работодателите, съгласно изискванията на Кодекса на труда и Кодекса за социално осигуряване;

- За втори период от последващи до 6 месеца се осигуряват единствено разходи за покриване на всички дължими вноски за сметка на работодателите, съгласно изискванията на Кодекса на труда и Кодекса за социално осигуряване, изчислени върху 100% от сумата на МОД за съответната длъжност, за която са наети.

Вторият период следва да е равен или по-дълъг от първия, като общата продължителност на заетостта за двата е до 12 месеца.

Работодателите, желаещи да се включат в схема „Обучения и заетост”, могат да подават своите заявки във всички бюра по труда от 9.30 ч. на 25.03.2016 г. до 17.00 ч. на 01.04.2016 г.

Подробна информация за работодатели и безработни лица над 29 години е публикувана на официалната интернет страница на Агенцията по заетостта (www.az.government.bg). 

Подкрепи Economic.bg