Стартовата учителска заплата се вдига от 760 на 920 лв. от 2019 г.

Една от целите е да се привлекат млади хора към професията

Стартовата учителска заплата се вдига от 760 на 920 лв. от 2019 г.
За периода 2019-2021 г. се предвижда увеличение на средствата за издръжка на дейностите по възпитание и обучение на децата и учениците ежегодно с допълнителни 330,0 млн. лв. С тези средства е предвидено увеличение на възнагражденията на педагогическите специалисти средно с 20 на сто за 2019 г. През 2021 г. ще бъде постигнато удвояване на средствата за възнаграждения на учителите спрямо 2017 г. 

Една от целите е да се привлекат млади хора към професията. Сега те са едва 8 процента от общия брой на педагогическите специалисти, а през следващите 8 години предстои да се пенсионират около 40 000 български учители. Това се посочва в актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода 2019-2021 г. за политиките в образованието и науката. 

С предвидените средства ще бъде реализирана политиката по доходите в системата, като стартовата заплата за учител ще бъде увеличена от 760 лева на 920 лева през 2019 г. Като част от политиката по доходите на педагогическите специалисти за периода 2019-2021 г. се предвижда да се запази механизмът за предоставянето на допълнителни средства за работа с деца и ученици от уязвими групи. 

През 2018 г. над 900 училища и около 400 детски градини получават средства по механизма, като те могат да се използват за допълнителни възнаграждения на учителите, както и за заплащането на медиатори и други специалисти. За 2019 г. се предвижда в този механизъм да бъдат включени всички ученици, а не само тези до седми клас, като за тази цел общо по механизма са предвидени 30,0 млн. лв. или с 8,0 млн. лв. повече от 2018 г. 

За 2019 г. за транспорт на деца и ученици, и за поддръжка на училищни автобуси, са предвидени 43,2 млн. лв. - с 4,3 млн. лв. повече от 2018 г.

Като част от мерките за разширяване на професионалното образование за периода 2019-2021 г. е и включването на повече ученици в дуалната форма на обучение. За учебната 2018/2019 година паралелките са над 110 с около 2800 ученици, а работодателите са около 200. За 2019 г. ще бъде продължено допълнителното финансиране на приоритетни направления и защитени специалности и професии с бъдещ недостиг на специалисти. За учебната 2018/2019 година са сформирани 27 паралелки със защитени специалности и 65 паралелки за професии с очакван недостиг на пазара на труда. Предвидени са допълнителни 9,8 млн. лв. за въвеждането на допълващ стандарт в размер на 2 процента от основния стандарт за ученик в гимназиален етап на обучение. Целта е да се постигне по-справедливо разпределение на средствата по новия модел на финансиране, тъй като за обучението на учениците в гимназиалния етап, заради по-разширения учебен план, има допълнителни разходи. 

Ще има и средства за подпомагане на равния достъп и подкрепа за личностно развитие. За 2019 г. за осигуряването на транспорт на деца и ученици, включително за поддръжка на училищните автобуси, са предвидени 43,2 млн. лв. или с 4,3 млн. лв. повече от 2018 г. През последните години има тенденция за увеличаване на пътуващите деца и ученици, като за учебната 2017/2018 година те са били 88 282. От началото на 2018 г. от държавния бюджет се покриват транспортните разходи и на учениците, които се обучават за придобиване на професионална квалификация, до най-близкото училище, обучаващо в избраната професия. 

С 25,1 млн. лв. през 2019 г. от държавния бюджет ще бъдат финансирани заниманията по интереси на около 700 000 ученици

За 2019 г. е предвидено със средства от държавния бюджет в размер на 25,1 млн. лв. да бъдат финансирани заниманията по интереси на около 700 000 ученици, които до 2018 г. се финансираха със средства от Европейския съюз. Чрез заниманията по интереси се подкрепя развитието на ключовите компетентности на учениците в областта на математиката, информатиката, природните науки и технологиите, и се подпомага професионалното им ориентиране. 

Предвидено е да бъдат увеличени и средствата за подпомагане на храненето на децата от подготвителните групи и учениците от първи до четвърти клас с 8,0 млн. лв. за 2019 г. спрямо 2018 г. С тази мярка се цели подобряване на качеството на предоставяните закуски на децата и учениците. 

Предвидени са и допълнителни 1,6 млн. лв. за стипендии на учениците от професионалните училища и в паралелки, обучаващи се в дуална форма на обучение и на тези, обучаващи се в защитените от държавата специалности и в специалности с очакван недостиг от специалисти на пазара на труда. Мярката е в съответствие с политиката за насърчаване на обучението за придобиване на професия в гимназиален етап на образованието. 

В резултат на съвместната работа на институциите 23 898 деца и ученици са върнати обратно или са записани за първи път в образователната система

В резултат от създадения Механизъм за съвместна работа на институциите по обхват и включване в образователната система на децата и учениците в задължителната предучилищна и училищна възраст са върнати обратно или записани за първи път в образователната система общо 23 898 деца и ученици. 
За 2019 г. фокусът ще бъде поставен върху детето или ученика и поставянето му в центъра на процеса за намаляване на новоотпадналите ученици. 

Предвидени са и средства за развитие на детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие. В резултат на компенсирането на разходите за транспорт и/или наем на педагогическите специалисти от местоживеенето до местоработата са осигурени квалифицирани специалисти в 783 детски градини и училища. Пътуващите до друго населено място учители са 15 500, а от заплащането на наем се възползват 67 учители. 

Предвидено е да се увеличат средствата за стипендии за образователни резултати, които се предоставят на училищата на базата на постигнатите и запазени резултати от националните външни оценявания на учениците на 3,0 млн. лв. През 2019 г. се очаква да започне дейността на Националния инспекторат по образованието за цялостната независима експертна оценка на качеството на образованието. Инспекциите, които Националният инспекторат по образование следва да извърши през следващия петгодишен период, са над 4300.

Около 90 млн. лв. се предвиждат до 2021 г. за мерки за намаляване на преждевременно напусналите образованието, за достъп до информационни технологии и за квалификация на учителите

Предвиждат се и разходи за реализиране на национални мерки и дейности, като за 2019 г. приоритетно е предвидено да бъдат финансирани мерки за намаляване на дела на преждевременно напусналите образователната система, за осигуряването на съвременна образователна среда и достъп до информационни технологии, за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти и за обучението на българите в чужбина. Конкретните мерки и дейности за 2019 г. ще бъдат определени с акт на Министерския съвет, а общият размер на средствата за периода 2019-2021 г. е около 90,0 млн. лв. 

Ясно изразената тенденция за застаряване на учителите формира необходимостта от значителен финансов ресурс за изплащане на обезщетенията на педагогическите специалисти при пенсионирането им. Прогнозата е за 2018 г. и за 2019 г. броят на лицата, възползвали се от правото си на пенсиониране, да бъде около 4400 човека годишно. 

За периода 2019-2021 г. ще бъде запазена финансовата подкрепа, с която българската държава спомага за съхраняване на националното самосъзнание, културата и традициите, за изучаването на българския език и литература, историята и географията на България на около 29,2 хил. деца, ученици и кандидат-студенти от българските общности в чужбина. Те се обучават в 362 училища-школи и клубове.

МОН подготвя три проекта за одобрение от ОП "Наука и образование за интелигентен растеж", които ще се изпълняват от 2019 г.

Министерството на образованието и науката подготвя три проекта, които се очаква да бъдат одобрени по Оперативната програма "Наука и образование за интелигентен растеж" и да започнат да се изпълняват от началото на 2019 г. 

Първият проект е за преодоляване на образователните трудности в училище. Допълнителните обучения по проекта целят да подкрепят всеки нуждаещ се ученик, за да бъде компенсирано неговото изоставане. 

Вторият проект е за допълнително обучение по български език в детските градини на децата, чийто майчин език не е българският. 

Третият проект ще бъде за дигиталните умения. Първата дейност по проекта ще е за създаването на т.нар. отворен образователен облак, до който ще има свободен достъп и в него ще има безплатни електронни уроци. Чрез втората дейност ще се обучават учители за преподаване на дигитални умения на учениците, а третата дейност ще е за въвеждането на компютърно моделиране в училище - от трети клас. 

За 2019 г. са предвидени допълнително 39 млн. лв. за издръжка на обучението на студентите и докторантите 

В актуализираната бюджетна прогноза се посочва, че ще продължи политиката за равен достъп до качествено висше образование и за развитие на научния потенциал. За 2019 г. са предвидени допълнителни 39 млн. лв. за издръжка на обучението на студентите и докторантите. В съответствие със Закона за висшето образование ежегодно се увеличават средствата за издръжка на обучението, формирани въз основа на комплексната оценка на качеството на обучението. От въвеждането на този модел на финансиране на висшето образование през 2011 г., относителният дял на средствата за издръжка на обучението, формиран в резултат на оценка на качеството на обучението и съответствието му с потребностите на пазара на труда, нараства от 2,28 процента през 2011 г. на 55,46 процента през 2019 г. 

За учебната 2018/2019 година е въведен нов механизъм за определянето на приеманите за обучение студенти и докторанти в държавните висши училища на базата на комплексна оценка за качеството на обучението и съответствието му с потребностите на пазара на труда. "Средно приравненият брой учащи за бюджет 2019 г. е 150 179 при 153 495 за 2018 г., или намалението е с 3316 средно приравнен брой учащи", се посочва в прогнозата.

Ще бъдат отпуснати 2 млн. лева за увеличение на стипендиите на студентите и 3 млн. лева за допълнителни стипендии на докторантите

За запазването на специалности във висшите училища, които са с идентифициран бъдещ недостиг на пазара на труда и с цел повишаване на интереса към тях, се предвижда освобождаването от заплащане на такси за обучението на студентите. За тази мярка са предвидени 2,0 млн. лв. по бюджета на Министерството на образованието и науката. Предвидени са и допълнителни 2,0 млн. лв. за увеличаване на стипендиите на студентите, в това число и за стипендиите на студентите от историческите български диаспори в чужбина, приети за обучение в български държавни висши училища. 

За периода 2019-2021 г. са осигурени 3,0 млн. лв. годишно за допълнителни стипендии на докторантите, които ще бъдат предоставяни, съгласно приетия през 2018 г. диференциран подход съобразно интензивността на научната дейност. 

За 2019 г. се предвижда запазването на общия размер на държавната гаранция за новоотпуснати кредити в размер на 50,0 млн. лв. Кредитирането на студенти и докторанти, като част от студентското подпомагане, дава възможност за повишаване на образованието на млади хора, които нямат възможност да осигурят сами средства за такси за обучение и средства за издръжка на обучението си. От започването на програмата от 1 септември 2010 г. до момента договорените кредити са общо 20 031 в общ размер от 132,4 млн. лв. 
През 2019 г. усилията по програмата "Еразъм+" ще бъдат насочени към разширяване на финансирането на иновативни проекти, изучаването на чужди езици и към взаимното признаване на дипломи в рамките на ЕС. От началото на 2014 г. по програмата са финансирани над 140 проекта за мобилност на български училища и детски градини, както и над 440 български училища и детски градини са били партньори в европейски проекти за сътрудничество. 

От 2019 г. се предвиждат промени във финансирането на БАН и на Селскостопанската академия

Визията за развитието на науката в България за периода 2019-2021 г. се свързва с повишаване на качеството и международната разпознаваемост на научноизследователската и иновационната дейност. Акцентът се поставя върху финансирането на научни изследвания в приоритетни и конкурентни области за решаването на важни обществено значими предизвикателства, подпомагането на млади учени и осъществяването на съвместни научни изследвания с български учени в чужбина и с привличането на водещи учени от чужбина. Средствата ще се разпределят между научните звена и колективи въз основа на оценка на научната им дейност и резултатите от нея чрез механизъм за диференциран ръст на средствата. Важен стимул за поддържане на високо научно ниво на изследователите е въвеждането на диференцираното заплащане, обвързано с постигнатите научни резултати. 

От 2019 г. се предвиждат промени в институционалното финансиране на двете най-големи научни организации у нас - Българската академия на науките и Селскостопанската академия. С предвидените законодателни промени в Закона за БАН се предвижда финансиране по приоритети и програми, както и целевото насочване на изследователската дейност към национално възложени задачи, свързани с развитието на страната. Продължава изпълнението и на одобрените през 2018 г. 12 национални научни програми с финансиране на научни дейности с потенциално висока обществена възвръщаемост в областта на транспорта, околната среда, енергетиката, здравеопазването, културно-историческото наследство. 

Програмите са на принципа на финансиране на един проект, разработен съвместно от институции, водещи в съответната област. 

За периода 2019-2021 г. ще продължи да се изпълнява и политиката за развитие на научния потенциал, като за 2019 г. са предвидени 23,0 млн. лв. за финансиране на следващия етап на изпълнение на обектите, включени в Националната пътна карта за научната инфраструктура.
Коментари: 0