Строежът в хотел \"Маринела\" е законен

Всички процедури за издаване на разрешението са спазени

Строежът в хотел \
Извършените до момента строителни дейности относно надстрояване на ниско тяло на обект в хотел "Маринела" са напълно законни. Строежът на територията на хотела започва в началото на 2016 г. от фирма "ВГ" АД,  въз основа на законодателните норми, регулиращи надстрояването на съществуващи вече обекти ( ЗУТ и др.).

Надстрояването на ниското тяло е започнало след издаване на валидно разрешение за строеж от оправомощен за това административен орган. Инвестиционните проекти са публични и одобрени  от компетентните за това органи. 

Издаденото разрешение за строеж е влязло в законна сила след изтичане на 14-дневен срок от издаването му. Същото не е обжалвано нито от заинтересовани лица, нито от административни органи. Спазени са изцяло всички законови процедури, съпътстващи издаването на подобно разрешение за строеж, както и са заплатени и всички следващи държавни такси. 

В момента се води междуинституционален спор относно категорията на строежа - втора или четвърта, който е обект на преценка на административния съд. Проблематиката не е в компетенцията на собствениците и инвеститорите, тъй като те са спазили всички предвидени в закона изисквания и процедури, в следствие на което са се сдобили с валидни строителни документи и са започнали ремонт и строителни дейности близо два месеца след влизане в сила на разрешението за строеж. 

В повдигнатия спор те се явяват потърпевш, който търпи негативите от създадената полемика, въпреки, че работят по одобрен и разрешен от административните органи проект.

Към момента, в следствие на създадената полемика относно законността на строежа, макар да са посочени неоспорими доказателства, изясняващи неговата законност, инициираните поредица безпочвени проверки от органите на администрацията, причиняват на собствениците на хотел "Маринела" редица вреди – имуществени и неимуществени, между които основната е уронването на престижа и доброто им име. 
Коментари: 0