Доходите на българите са нараснали с 6.2%

Общият разход на едно домакинство през първото тримесечие на годината е 1030 лв.

Автор: Божидара Иванова

Доходи през първото тримесечие на 2014 г. 

През първото тримесечие на 2014 г. общият доход средно на лице от домакинство е 1177 лв., което е 6.2% ръст спрямо същия период на 2013 г., сочат данни на НСИ.

Работната заплата е основен източник на доход на домакинствата и формира 56.3% от общия доход. Средно на лице от домакинство доходите от работна заплата през първото тримесечие на годината са 663 лв., което е с 10% повече спрямо същия период на миналата година. Относителният дял на работната заплата в общия доход нараства с 1.9%.

След работната заплата, вторият източник на доход за българските домакинства са пенсиите. Относителният им дял в общия доход е 26.4%. През разглеждания период доходите от пенсии нарастват с 6.2% спрямо първото тримесечие на 2013 г. и достигат 310 лв. средно на лице от домакинство.

Доходите от самостоятелна заетост средно на лице от домакинство през първите три месеца на 2014 г. достигат до 74 лв. Относителният им дял остава почти непроменен и представлява 6.3% от структурата на общия доход.

През първото тримесечие на 2014 г. доходите от социално осигуряване и социални помощи имат сравнително малко значение за формирането на общия доход на домакинствата. През разглеждания период те намаляват от 35 на 33 лв. средно на лице от домакинство, а относителният им дял в общия доход намалява с 0.4% и представлява 2.8% от неговата структура.

Разходи през първото тримесечие на 2014 г.

Общият разход на едно домакинство през първото тримесечие на годината е 1030 лв. и няма съществена промяна спрямо същото тримесечие на 2013 г. Най-голям дял при формиране на общия разход на домакинствата имат разходите за храна и жилище (енергия, горива, вода и др.) - 50.6% от всички разходи.

Разходите за храна и безалкохолни напитки се увеличават с 6.1% и са 348 лв. средно на лице в домакинство през първото тримесечие на 2013 г. Относителният им дял в общия разход се увеличава с 1.8% и представлява 33.8% от него.

През първото тримесечие на 2014 г. разходите за дома (вода, ток, отопление, обзавеждане и поддържане) намаляват от 193 лв. през първото тримесечие на 2013 г. на 173 лв. средно на лице от домакинство през същото тримесечие на 2014 г.

През същия период разходите за здравеопазване се увеличават от 57 на 60 лв., а относителният им дял нараства с 0.2% и представлява 5.8% от общия разход.

Разходите за транспорт и съобщения се увеличават с 6.8% и през първото тримесечие на 2014 г. възлизат на 44 лв. средно на лице от домакинството. Техният относителен дял в общия разход е 4.3%, което е с 0.3 процентни пункта повече в сравнение с първото тримесечие на 2013 година.

Увеличават се и разходите за облекло и транспорт. През първото тримесечие на 2014 г. те са 33 лв. средно на лице. Делът им в общия разход е 3.3%, което е с 0.5 процентни пункта повече в сравнение с първото тримесечие на 2013 година.

Потребление на домакинствата

Потреблението на основни хранителни продукти средно на лице от домакинство се променя през първото тримесечие на 2014 г. спрямо същото тримесечие на 2013 година. Увеличение се наблюдава при консумацията на плодове - от 9.7 на 11.2 кг, зеленчуци - от 8.8 на 9.7 кг, месо - от 7.9 на 8.1 кг, и на яйца - от 33 на 35 броя. По-съществено намалява потреблението на картофи - от 8.1 на 7.5 кг, хляб и тестени изделия - от 24.2 на 23.8 кг, и на кисело мляко - от 6.6 на 6.4 килограма.

Коментари: 0