Продават държавен имот за 150 хиляди

Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол обяви публичен търг с явно наддаване за продажбата на поземлен имот – частна държавна собственост с площ 29 316 кв. м., намиращ се в с. Айдемир, ул. “Лотос”, общ. Силистра.

 

 

 

Началната тръжна цена е 150 000 лева, а стъпката на наддаване – 3 000 лева. Депозитът за участие е в размер на 20 000 лева.

 

 

 

Търгът ще се проведе на 40-ия ден от датата на обнародване на решението за метод в “Държавен вестник” от 11.00 часа в сградата на АПСК. Цената на тръжната документация е 500 лева и може да бъде закупена в срок до 35-ия ден от датата на обнародването на решението.

 


 

До участие в търга не се допускат: офшорни дружествалица, които имат просрочени публични задължения към българската държава; лица, които са в ликвидация; лица, обявени в несъстоятелност или са в производство за обявяване в несъстоятелност; както и лица, осъдени за банкрут.

 

 

 

Имотът се намира  в  северната част на с.  Айдемир.  Районът е краен, като откъм северната си част граничи с промишлени предприятия, а от южната -  с жилищен район. Той се намира на около 500 м. от центъра на селото и на около 1000 м. от брега на р. Дунав.

 

Теренът е незастроен обект за производствена и складова дейност, до него стига макадамов път. Канализация няма, а също и електро и водопровод, но в близост такива има.

 

 

 

Коментари: 0