Кабинетът прие мерки за насърчаване на дуалното образование

Учебните планове и програми ще се актуализират на минимум пет години

Кабинетът прие мерки за насърчаване на дуалното образование

Снимка: Economic.bg

644 ~ 2 мин. четене
Правителството прие промени в Закона за професионалното образование и обучение, които да насърчат въвеждането на дуалното образование в България.

На първо място вече е напълно регламентирано как да става съставянето на списъците със защитени професионални специалности и с професии, за които се очаква да има недостиг на пазара на труда. Също така е определено как министерствата и работодателските организации ще си сътрудничат при разработването и актуализирането на Списъка със специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда.

Също така в промените са разписани изисквания по отношение на регистрацията и включването на работодателите като равностоен партньор в обучението чрез работа. Определени са условията за подготовка на учители и наставници за дуалната система на обучение. В съответствие с динамично променящите се изисквания на бизнеса се предвижда актуализиране на учебните планове и програми най-малко на пет години. Разширява се обхватът на училищата, които имат право да организират и провеждат обучение чрез работа, със средни училища с професионални паралелки.

Очакваните резултати от прилагането на новите разпоредби са свързани с осигуряване на условия за качествено професионално образование и обучение на работното място при работодатели, които разполагат със съответната материална база и квалифицирани наставници, периодично актуализиране на учебно съдържание в съответствие с промените в техниката и технологиите на производствения процес. Обучението чрез работа (дуална система на обучение) ще допринесе за превенция на ранното напускане на училище.

С промените се предлагат и изменения в Кодекса на труда и в Закона за здравното осигуряване, които имат за цел да синхронизират нормативната уредба и които предвиждат учениците в дуална форма на обучение, сключили трудов договор с работодател, да продължат да бъдат здравно осигурени от държавата до завършване на обучението си.
Подкрепи Economic.bg