Подаваме декларация \"Живот\" по електронен път

Тя се изисква от лицата, получаващи българска пенсия и имащи настоящ адрес на територията на друга държава

Подаваме декларация \
3866 ~ 2 мин. четене
Националният осигурителен институт (НОИ) предоставя по електронен път още една административна услуга от този месец- "Подаване на декларация за продължаване получаването на пенсия от Република България". Декларацията се изисква от лицата, получаващи българска пенсия и имащи настоящ адрес на територията на друга държава. Чрез нея пенсионерите лично заявяват продължаване получаването на пенсията им от България. До този момент декларациите се подаваха по пощата или в НОИ. 

Новата административна услуга дава възможност на лицата, живеещи на територията на друга държава, да подават по електронен път изискващата се декларация в законоустановения срок, което им спестява време и средства за пощенски разходи. Достъпът до услугата изисква въвеждането на лични данни на лицето (ЕГН или личен номер на чужденец /ЛНЧ/) и персонален идентификационен код (ПИК), който се издава от всяко териториално поделение на НОИ срещу документ за самоличност. Лицата, които не притежават ПИК, могат да подпишат заявлението си с квалифициран електронен подпис (КЕП), издаден от български доставчик на удостоверителни услуги.

И в двата случая декларацията трябва задължително да е заверена с подпис на длъжностното лице и печат на официален орган на държавата по местоживеене на лицето - осигурителна институция, нотариус, консулска служба или друго длъжностно лице, определено от законодателството на съответната държава, в която лицето живее. Така заверената декларация се прилага като електронен документ към заявлението за електронната административна услуга. За услугата не се заплаща такса.

НОИ спира изплащането на пенсия от Република България, ако такава декларация не бъде представена в института в установения срок, независимо от начина на подаването й. Спряната пенсия се възобновява след получаване на декларацията от датата на спирането, при спазване на давностния срок по чл. 105, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване.

Услугата е достъпна на интернет страницата на НОИ (www.nssi.bg) в  рубрика "Административни услуги".
Подкрепи Economic.bg