Продава се почивна база \"Русалка\"

Началната цена на пакета дялове е 322 810 лева

Продава се почивна база \

Агенция за приватизация и следприватизационен контрол предлага продажбата на 8495 дяла, представляващи 100% от капитала на “Русалка“ ЕООД, гр. Варна на неприсъствен публичен търг. Търгът ще се проведе на сегмент “Неприсъствен публичен търг” на “Приватизационен пазар” на “Българска фондова борса - София” АД от 12.12.2015 г. до 29.12.2015 г.

Началната цена на пакета дялове е 322 810.00 лв. и се заплаща в лева.

Параметрите, при които ще се търгува Дружеството  и меморандума  могат да бъдат намерени на официалната страница на “Българска фондова борса – София“ АД на следния адрес: http://download.bse-sofia.bg/others/SpisakNPT20.xls и http://download.bse-sofia.bg/NPT/.

Информационният меморандум на дружеството, който включва и проект на договор за продажба на дялове, може да бъде разгледан в сградата на АПСК -  гр. София, ул. “Врабча” № 23, от 9.00 до 17.00 часа всеки работен ден, от началната до крайната дата за провеждане на търга. 

В този срок заинтересуваните лица имат възможност да закупят меморандума срещу заплащане на сума в размер на 500 лв. /с вкл. ДДС/ в касата на Агенция за приватизация и следприватизационен контрол.

Коментари: 0