Процедурата по увеличение на капитала на ПИБ ще продължи до 25 юни

Финансовата институция публикува сроковете за търговията с правата и записването на новите акции

Процедурата по увеличение на капитала на ПИБ ще продължи до 25 юни

Снимка: ПИБ

Първа инвестиционна банка (ПИБ) даде началото на процедурата по увеличение на капитала си днес. Крайният срок, в който ще стане ясно дали тя ще бъде успешна, е 25 юни. Банката има нужда от около 140 млн. лв., за да покрие оставащия капиталов недостиг, открит от Европейската централна банка(ЕЦБ) при проведените стрес тестове през лятото на 2019 г. Тогава бе установено, че при най-тежкия икономически сценарий финансовата институция ще изпита недостиг от общо 510 млн. лв., по-голяма част от които бяха попълнени още през миналата година.

С днешното обявление ПИБ дава началото на всички срокове, които ще текат в рамките на процедурата по набиране на капитал. Право да участват в увеличението на капитала имат лицата, придобили акции най-късно 7 дни след датата на публикуване на съобщението, което е днес, 4 май. Срещу всяка една притежавана акция от капитала на дружеството се издава едно право, като срещу всеки 2.75 права акционер или трето лице, придобило права, могат да запишат една нова акция от настоящата емисия с емисионна стойност 5 лева. Всяко лице може да запише най-малко 1 нова акция и най-много такъв брой акции, който е равен на броя на придобитите и/или притежавани от него права, разделен на 2.75. При получаване на число, което не е цяло, се закръгля към по-малкото цяло число.

Настоящите акционери придобиват правата безплатно. Всички останали инвеститори могат да закупят права чрез сделка на организирания от Българска фондова борса пазар на права в срока за прехвърляне на правата или на организирания от БФБ явен аукцион за неупражнените права, след изтичане на срока за прехвърляне на правата. Началната дата за търговия на правата е до 10 работни дни след изтичането на 7-дневния срок от датата на публикуването на съобщението за публичното предлагане на сайта на борсата и на интернет страниците на ПИБ и на упълномощения инвестиционен посредник – „Първа Финансова Брокерска Къща“ ЕООД

Планира се началната дата на подписката и на борсовата търговия с права да е на 15 май 2020 г., а крайният срок за прехвърляне на правата  - до 30 дни от началната дата.

Планираната последна дата за прехвърлянето на правата е 03 юни 2020 г. Съгласно правилника на Българската фондова борса, последната дата за търговия с права на борсата е два работни дни преди крайната дата за прехвърляне на права. Планираната последна дата за търговия с права на борсата е 1 юни 2020 г. На петия работен ден след крайната дата на срока за прехвърляне на права, „Първа инвестиционна банка” АД предлага чрез ИП „Първа Финансова Брокерска Къща” ЕООД на регулирания пазар за продажба, при условията на явен аукцион, тези права, срещу които не са записани акции от новата емисия до изтичане на срока за прехвърляне на правата.

Планираната дата на явния аукцион е 10 юни 2020 г. Следователно, акционерите, притежатели на права, както и лицата, закупили права в срока за прехвърлянето на правата, могат да запишат акции от предлаганата емисия до изтичането на срока за прехвърляне на правата. Лицата, закупили права на организирания явен аукцион, могат да запишат акции до изтичане на срока за записване на акции. Началният срок за записване на акции съвпада с началния срок за прехвърляне на правата. Планира се началната дата за записване на акции да е на 15 май 2020 г. Срокът за записване на акциите от притежателите на права е най – малко 15 работни дни, считано от крайната дата за прехвърляне на права. Планираният краен срок за записване на акциите от притежателите на права е на дата 25 юни 2020 г.

ПИБ ще опита да емитира нови 40 млн. обикновени, поименни, безналични, свободно прехвърляеми акции с право на един глас, право на дивидент и ликвидационен дял, съразмерен с номиналната стойност на акцията, с номинална стойност 1 лев и емисионна стойност 5 лева всяка. Ако бъдат записани всички предложени книжа, основният капитал на банката ще се увеличи от 110 на 150 млн. лв., а финансовата институция ще успее да набере общо 200 млн. лв. свеж капитал.

Проспектът за публично предлагане на акции на дружеството беше потвърден от Комисията за финансов надзор на 23 април – в същия ден, в който беше внесен за одобрения и последния вариант на документа. Капиталът на „Първа инвестиционна банка” АД ще бъде увеличен, само ако бъдат записани и напълно заплатени най-малко 4 000 000 (четири милиона) броя акции, което ще вкара 20 млн. лв. свеж ресурс в банката.

Коментари: 0