За третото тримесечие на 2017 г. средната заплата е била 1037 лв.

Наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на септември 2017 г. са намалели с 30.1 хил.

За третото тримесечие на 2017 г. средната заплата е била 1037 лв.

Снимка: Economic.bg

През третото тримесечие на годината средната месечна работна заплата в България е била 1037 г., което е спад с 0.3% спрямо средната заплата през второто тримесечие. Това сочат предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ).

Икономическите дейности, за които заплатите са намалели най-много, са „Финансови и застрахователни дейности” - спад с 5.3%, и „Операции с недвижими имоти” - с 4.9%. Най-значителен ръст пък е регистриран в дейност „Селско, горско и рибно стопанство” – повишение от 7.5%.

През третото тримесечие на 2017 г. средната месечна работна заплата нараства с 10.2% спрямо третото тримесечие на 2016 г., като най-голямо e увеличението в икономическите дейности „Операции с недвижими имоти” - с 13.5%, „Административни и спомагателни дейности” – с 12.9%, и „Други дейности” - с 12.6%.

Икономическите дейности с най-високо средномесечно трудово възнаграждение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение през третото тримесечие на 2017 г. са:

  • „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далеко-съобщения” - 2 346 лева;
  • „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива” - 1 728 лева;
  • „Финансови и застрахователни дейности” - 1 718 лева.

Най-нископлатени са били наетите лица в икономическите дейности:

  • „Хотелиерство и ресторантьорство” - 631 лева;
  • „Други дейности” - 743 лева;
  • „Строителство” - 814 лева.

Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата през третото тримесечие на 2017 г. в обществения сектор нараства със 7.9%, а в частния - с 11%.

Данните от НСИ сочат също, че наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на септември 2017 г. са намалели с 30.1 хил. или с 1.3% спрямо края на юни 2017 г., като достигат 2.31 милиона.

Спрямо края на второто тримесечие на 2017 г. най-голямо намаление на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности „Хотелиерство и ресторантьорство” - със 17.7%, „Култура, спорт и развлечения”- с 8.1%, и „Операции с недвижими имоти” - с 3.5%. Най-голямо увеличение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в дейност „Селско, горско и рибно стопанство” - с 4%.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост” и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети” - съответно 22.1 и 17%.

В края на септември 2017 г. в сравнение с края на септември 2016 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение остават на същото ниво. Най-голямо намаление на наетите се наблюдава в икономическите дейности „Селско, горско и рибно стопанство” - с 4 хил., и „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети” - с 3.7 хил., а най-голямо увеличение в „Административни и спомагателни дейности” - с 5.6 хиляди. И в процентно изражение намалението е най-значително в икономическа дейност „Селско, горско и рибно стопанство” - с 5.0%, а увеличението - в „Административни и спомагателни дейности” - с 4.9%.

Коментари: 0