КФН представи законопроекта за системата „Бонус-малус“

Регулаторът предлага между 15 и 20 класа, според които \"Гражданска отговорност\" ще поскъпва или поевтинява

КФН представи законопроекта за системата „Бонус-малус“
Автор: Цветан Петров
Комисията за финансов надзор (КФН) представи за обществено обсъждане законопроекта за въвеждането на системата „Бонус-малус“. Проектът е дело на общо три институции – КФН, Министерството на вътрешните работи (МВР) и Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС). В процеса по съставянето на документа активно се е включила и Държавната агенция „Безопасност на движението по пътищата“.

Проектът гласи, че при определянето на базовата застрахователна премия всяка застрахователна компания ще може да понижава и увеличава тарифата в зависимост от два фактора. На първо място ще се взима предвид дали за дадения автомобил има  влезли в сила наказателни постановления или фишове/електронни фишове за извършени административни нарушения на Закона за движението по пътищата. На второ място ще се взима предвид дали водачът има влезли в сила присъди за извършени престъпления по Глава десета и Глава единадесета раздел втори от Наказателния кодекс.

Предлагат се 15 или 20 класа в системата „Бонус-малус“, като в съответствие с броя извършени нарушения или пък липсата им, водачът ще бъде позициониран в определен диапазон – „неутрален“, „бонус“ или „малус“. В зависимост кое бъде избрано – дали класовете да са 15 или 20 – класовете ще се групират в трите основни диапазона по следния начин:

В случай на 15 класа:
  • базов „неутрален“ клас (клас 6);
  • пет класа „бонус“ (класове от 1-5);
  • девет класа „малус“ (класове от 7-15).
В случай на 20 класа:
  • базов „неутрален“ клас (клас 8);
  • седем класа „бонус“ (класове от 1-7);
  • дванадесет класа „малус“ (класове от 9-20).
„Бонус-малус“ класът на водач и собственик на моторно превозно средство (МПС) ще се определя автоматизирано от информационната система на Гаранционния фонд.

Клас ще се определя за всеки водач при вписването му в полица за задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите въз основа на информацията относно влезлите в сила наказателни постановления, фишове/електронни фишове и присъди за извършените от него административни нарушения и престъпления.

Първоначален, „неутрален“ клас ще се дава при вписване на водач на МПС, който не е бил вписван като такъв в полица за задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите и за когото няма информация относно влезли в сила наказателни постановления, фишове/електронни фишове и присъди за извършени от него след 1 януари 2020 г. административни нарушения и престъпления.

В случай, че дадено физическо или юридическо лице е собственик на повече от едно превозно средство, то „Бонус-малус“ клас ще се определя за всяко едно от превозните средства поотделно. Класът ще се определя въз основа на информация за влезлите в сила наказателни постановления, фишове/електронни фишове и присъди за извършените с даденото МПС нарушения и престъпления, докато е било собственост на въпросното лице.

При първо сключване на застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите по отношение МПС, придобито за първи път след 01.01.2020 г., на собственика по отношение на МПС ще се определя базов, „неутрален“ клас.

„Бонус-малус“ клас на собственик на МПС ще се определя и на всеки лизингополучател, който е страна по договор за финансов лизинг. Лизингополучателят, който е страна по договор за финансов лизинг, ще има правата и задълженията на собственик на МПС, за да се прилага ефективно системата „Бонус-малус“. „Бонус-малус“ клас на собственика-лизингодател на МПС, страна по договора за финансов лизинг няма да се определя за периода на ползване на МПС от лизингополучателя.

Пълният проект на законопроекта може да бъде прочетен тук. КФН подчертава, че фокусът на новата система е да се стимулира отговорно поведение на пътя на водачите и върху ангажиментите на собственици на моторни-превозни средства (МПС). Системата има цел да стимулира добросъвестните водачи, чиято застрахователната премия по застраховка „Гражданска отговорност“ (ГОА) ще намалява и да санкционира рисковите водачи чрез заплащане на по-висока застрахователна премия, определена на база на рисковото им поведение.
Коментари: 0