Кабинетът одобри създаването на единен регистър за строителните документи

В регистъра ще се публикуват и разрешения за поставяне на преместваеми обекти

Кабинетът одобри създаването на единен регистър за строителните документи

Снимка: Economic.bg/Архив

2522 ~ 2 мин. четене

Министерският съвет одобри създаването на единен публичен регистър, в който да има всякакви документи, които са свързани със Закона за устройство на територията (ЗУТ). Въпросният регистър ще бъде създаден от Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) и ще обединява в себе си всички регистри, водени от министерството, Дирекцията за национален строителен контрол, областните администрации, общинските администрации и администрациите на районите в градовете с районно делене.

Това всъщност е и една от промените в ЗУТ, които бяха публикувани за обществено обсъждане през месец май с мотивите, че по този начин се цели подобряване на административното обслужване и намаляване на административната тежест за гражданите и бизнеса, както и прецизиране на процеса, свързан с предоставяне на административни услуги по реда на ЗУТ.

В регистъра ще се публикуват разрешения за поставяне на преместваеми обекти, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи и заповеди за премахването им, разрешения за изработване на устройствени планове и техните изменения, актове за одобряването им, както и разрешения за строеж.

В него ще се съдържат също удостоверения на консултантите, извършващи оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване строителен надзор, технически паспорти на строежите, актове за въвеждане в експлоатация на строежите и заповеди за премахване на незаконни строежи.

„Целта на промените в ЗУТ е чрез обединяване на данните за устройственото планиране на територията, инвестиционното проектиране и строителството да се осигури бърз достъп до тях и по-добро административно обслужване. По тази причина е предвидено административните органи, организациите, предоставящи обществени услуги, лицата, осъществяващи публични функции и органите на съдебна власт да установяват служебно за нуждите на съответното производство всички обстоятелства, вписани в единния регистър въз основа на съответните идентификационни данни, посочени от заявител, молител или жалбоподател“, пишат в решението си от Министерския съвет.

Предвижда се още с наредба да бъдат определени общи правила за организацията на административното обслужване по ЗУТ и да се утвърдят образци на документи за всички административни услуги, извършвани по реда и условията на този закон.

Сред приетите други промени в закона е промяната на предназначението на обекти на образование, наука, здравеопазване или култура, както и на спортни обекти, да може да се извърши само след писмено съгласие на ресорния министър. Досега липсата на становище се приемаше автоматично за съгласие.

Запишете се за нашия бюлетин


Подкрепи Economic.bg